Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-09-06

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 6. září 1995 č. 498

o zabezpečení dodatečných finančních prostředků na činnost pozemkových úřadů v roce 1995

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í

s uvolněním částky ve výši do 120 mil. Kč z vládní rozpočtové rezervy státního rozpočtu na rok 1995 na úhradu nezbytně nutných a prokázaných výdajů v restitucích podle § 21a odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a v pozemkových úpravách podle § 10 odst. 1 zákona České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona České národní rady č. 38/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, které provádějí pozemkové úřady;

II. u k l á d á

1. místopředsedovi vlády a ministru zemědělství stanovit rozdělení částky 120 mil. Kč podle bodu I tohoto usnesení pro jednotlivé okresní úřady a magistrát hlavního města Prahy,

2. místopředsedovi vlády a ministru financí převést okresním úřadům a magistrátům hlavního města Prahy a Brna finanční prostředky podle bodu II/1 tohoto usnesení z vládní rozpočtové rezervy státního rozpočtu na rok 1995 určené pro činnost pozemkových úřadů podle bodu I tohoto usnesení.

Provedou:

místopředsedové vlády a ministři financí a zemědělství

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.