Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-06-14

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Čj.: 2049/95
V Praze dne 14. června 1995
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
konané dne 14. června 1995 ve státním zámku Koloděje

(25. schůze)Schůzi řídil předseda vlády.

1. Návrh nového Statutu Rady pro zpravodajskou činnost

č.j. 368/95

------------------------------------------------------

Návrh předložený předsedou vlády byl stažen z programu jednání s tím, že vláda se k dané problematice vrátí po dosažení shody předsedů koaličních stran.

2. Návrh devizového zákona a návrh ústavního zákona o nouzových opatřeních v devizové oblasti

č.j. 455/95

------------------------------------------------------------------

V l á d a v diskusi posoudila návrh předložený místopředsedou vlády a ministrem financí a guvernérem České národní banky a přijala


u s n e s e n í č. 348

s tím, že v návrhu bude vláda zmocněna za stanovených podmínek zavádět dočasná nouzová opatření v devizové oblasti nepřesahující délku 3 měsíců, bude dopracována v intencích diskuse vlády problematika vydávání prováděcích předpisů na základě zákona a dále s tím, že důvodová zpráva zákona bude doplněna o text, v němž bude vysvětlen vztah navrhované právní úpravy a práva Evropské unie.

3. Návrh zásad zemědělského zákona (tisk č. 1760)

č.j. 420/95

-------------------------------------------------

V l á d a po projednání materiálu předloženého místopředsedou vlády pověřeným řízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu přijala


u s n e s e n í č. 349.

4. Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Finnish Export Credit LTD - sukcese do Dohody o půjčce uzavřené bývalou ČSFR dne 25. listopadu 1991

č.j. 486/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený místopředsedou vlády a ministrem financí a ministrem zahraničních věcí a přijala


u s n e s e n í č. 350.

5. Návrh na obeslání fóra Evropské unie se zeměmi střední a východní Evropy o budování informační společnosti

č.j. 485/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a po projednání návrhu předloženého ministrem hospodářství přijala


u s n e s e n í č. 351.

6. Návrh na odvolání přednosty Okresního úřadu Jičín

č.j. 473/95

----------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený ministrem vnitra a přijala


u s n e s e n í č. 352.

7. Privatizace části akcií akciové společnosti Čokoládovny

č.j. 492/95

------------------------------------------------------------------

V l á d a po projednání materiálu předloženého ministrem pro správu národního majetku a jeho privatizaci přijala


u s n e s e n í č. 353.

8. Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 95)

č.j. 481/95

------------------------------------------------------------------

V l á d a projednala materiál předložený ministrem pro správu národního majetku a jeho privatizaci a

a) přijala


u s n e s e n í č. 354,

b) z a m í t l a navržený způsob privatizace majetku Polikliniky Modřany - PP 27803 - Zdravotnické zařízení, Soukalova 3355, Praha 4.

9. Návrh zákona, kterým se mění a doplňují zákony upravující platy a další požitky poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu, představitelů státu a některých státních orgánů

č.j. 474/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a po projednání návrhu předloženého ministrem práce a sociálních věcí přijala


u s n e s e n í č. 355

s tím, že o stanovené procento budou zvýšeny rovněž funkční příplatky všech funkcionářů, jichž se návrh zákona týká, že na místo práva poslance na užívání jedné přiměřeně vybavené kanceláře ve volebním kraji nebo ve volebním obvodu (bod 4, § 7 odst. 5 písm. a/) bude navrženo poskytnutí paušální částky 6 000 Kč měsíčně na obstarání a provoz takové kanceláře, že předložený návrh bude dopracován z hlediska daňové problematiky, že funkci nejvyššího státního zástupce budou odpovídat poskytované věcné funkční požitky, které přísluší funkci náměstka ministra a dále s tím, že bude doplněna důvodová zpráva k návrhu zákona o ekonomický rozbor.

10. Návrh nařízení vlády, kterými se mění a doplňují předpisy upravující platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě a zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb

č.j. 475/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený ministrem práce a sociálních věcí a doplňující informační podklady předložené ministry školství, mládeže a tělovýchovy a zdravotnictví a přijala


u s n e s e n í č. 356

s tím, že vyšší soudní úředníci budou zařazeni do 9. platové třídy a dále s tím, že bude novelizováno znění § 1 odst. 2 písm. c) vládního nařízení č. 79/1994 Sb. podle připomínky ministra spravedlnosti a budou vzaty v úvahu dílčí připomínky ministra vnitra a místopředsedy vlády a ministra financí.

11. Schůzka Evropské rady s představiteli zemí, jež uzavřely s Evropskou unií dohody o přidružení, konaná v Cannes dne 27. června 1995

č.j. 498/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a po projednání materiálu předloženého předsedou vlády a ministrem zahraničních věcí přijala


u s n e s e n í č. 357.

12. Změna usnesení vlády z 30. listopadu 1994 č. 681, k návrhu na sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky

-----------------------------------------------------------------

V l á d a z podnětu ministra průmyslu a obchodu přijala


u s n e s e n í č. 358.

13. Kontrolní zjištění NKÚ z kontroly výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 1994

č.j. 478/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a se s e z n á m i l a s materiálem předloženým ministrem vlády a vedoucím Úřadu vlády I. Němcem a u l o ž i l a ministru vnitra předložit vládě na jednání její schůze dne 21. června 1995 návrh na další postup vlády navazující na předložená zjištění.

* * *

Pro informaci:

1. Kontrolní závěr NKÚ z kontroly správnosti realizace privatizačních projektů a prodeje akcií a.s. Čokoládovny Partners B.V., vzniklé transformací s.p. Čokoládovny Praha, Fondem národního majetku ČR (předložil ministr vlády a vedoucí Úřadu vlády I. Němec)

č.j. 409/95

2. Dodatek plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 1995 a změny plánu kontrolní činnosti na rok 1994 (předložil ministr vlády a vedoucí Úřadu vlády I. Němec)

č.j. 477/95

3. Informace o průběhu a výsledcích oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí České republiky Josefa Zieleniece ve Venezuele, Kolumbii a Mexiku ve dnech 27. 4. - 5. 5 1995 (předložil ministr zahraničních věcí)

č.j. 484/95

4. Informace o průběhu a výsledcích oficiální návštěvy spolkového kancléře Rakouské republiky F. Vranitzkyho v České republice ve dnech 11. - 13. května 1995 (předložil ministr zahraničních věcí)

č.j. 483/95

5. Informace o účasti ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece na oslavách 50. výročí ukončení II. světové války v Paříži dne 8. května 1995 (předložil ministr zahraničních věcí)

č.j. 482/95

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.