Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-03-08

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 8. března 1995 č. 147

o výjimce z usnesení vlády ze 6. ledna 1993 č. 12, k návrhu na schválení Dohody mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic před jejím podpisem

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í s udělením výjimky z bodu II/2 usnesení vlády z 6. ledna 1993 č. 12, k návrhu na schválení Dohody mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic před jejím podpisem, ministru zahraničních věcí;

II. d o p o r u č u j e prezidentu republiky, aby zmocnil ministra zahraničních věcí k podpisu Dohody mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o podpoře a ochraně investic s výhradou ratifikace.

Provede:

předseda vlády

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.