Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-09-20

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 20. září 1995 č. 540

k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o volném provádění některých druhů plateb a převodů a o limitu dovozu a vývozu peněžních prostředků v národních měnách v oblasti vzájemného cestovního ruchu

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í

1. se sjednáním Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o volném provádění některých druhů plateb a převodů a o limitu dovozu a vývozu peněžních prostředků v národních měnách v oblasti vzájemného cestovního ruchu podle návrhu obsaženého v části III předloženého materiálu (dále jen "Smlouva"),

2. s tím, že Smlouva nebude vládě po podpisu znovu předkládána;

II. d o p o r u č u j e

prezidentu republiky, aby

1. přenesl na vládu pravomoc ke sjednání Smlouvy,

2. Smlouvu po podpisu a vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky ratifikoval,

3. vyslovil souhlas s předběžným prováděním Smlouvy ve smyslu bodu IV/1 tohoto usnesení;

III. z m o c ň u j e

místopředsedu vlády a ministra financí,aby po přenesení pravomoci podle bodu II/1 tohoto usnesení podepsal Smlouvu s výhradou ratifikace;

IV. p o v ě ř u j e

předsedu vlády

1. požádat na základě návrhu místopředsedy vlády a ministra financí prezidenta republiky o souhlas s předběžným prováděním Smlouvy podle jejího článku 7, a to od 1. října 1995,

2. předložit Smlouvu po jejím podpisu předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky;

V. u k l á d á

1. místopředsedovi vlády a ministru financí, aby

a) odůvodnil Smlouvu v orgánech Parlamentu České republiky,

b) zabezpečil provádění Smlouvy podle jejího článku 7,

2. ministru zahraničních věcí, aby provedl na návrh místopředsedy vlády a ministra financí příslušná opatření spojená se vstupem Smlouvy v platnost podle jejího článku 7.

Provedou:

předseda vlády, místopředseda vlády a ministr financí, ministr zahraničních věcí

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.