Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-05-02

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 2. května 2001 č. 415 + P

k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
(sněmovní tisk č. 904)


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. p ř i j í m á k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (sněmovní tisk č. 904), stanovisko uvedené v příloze tohoto usnesení;

II. p o v ě ř u j e předsedu vlády, aby o stanovisku vlády uvedeném v bodě I tohoto usnesení informoval předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.


Provede:
předseda vlády


Na vědomí:
přednostové okresních úřadů,
hejtmani
S t a n o v i s k o

vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
(sněmovní tisk č. 904)


Vláda na jednání své schůze dne 2. května 2001 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (sněmovní tisk č. 904) a zaujala k návrhu toto stanovisko: a) vláda u p o z o r ň u j e , že zavedení institutu nuceného správce, upraveného v části první čl. I bod 3, v části druhé čl. III body 3 a 4 a v části třetí čl. IV bod 3 předloženého návrhu zákona je třeba posoudit ve vztahu k ustanovení čl. 101 odst. 1 a 4 Ústavy České republiky, podle nichž je obec samostatně spravována zastupitelstvem a stát může zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem. V navržených ustanoveních týkajících se institutu nuceného správce je tomuto správci svěřena pravomoc vyslovovat souhlas ke všem úkonům vyhrazeným příslušnému zastupitelstvu nebo radě a pravomoc činit blíže neurčená nezbytná opatření k obnovení řádného hospodaření obce; pravomoci nuceného správce bude nutné řešit v dalším legislativním procesu,

b) vláda s o u h l a s í s ostatními navrženými úpravami za předpokladu, že