Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1998 > 1998-09-23

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 23. září 1998 č. 628 + P

o zabezpečování letecké přepravy ústavních činitelů

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í s tím, aby od 1. ledna 1999 leteckou přepravu ústavních činitelů podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. a) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, zabezpečovalo Ministerstvo obrany;

II. s c h v a l u j e Zásady letecké přepravy ústavních činitelů uvedené v příloze tohoto usnesení;

III. u k l á d á

1. ministrům vnitra a obrany ustanovit do 25. září 1998 společnou pracovní komisi k realizaci úkolu uvedeného v bodě I tohoto usnesení,

2. ministru vnitra vypracovat delimitační protokol k 31. prosinci 1998,

3. ministru financí delimitovat rozpočtové prostředky plánované k zajištění přepravy ústavních činitelů na rok 1999 z rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra do rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany,

4. ministru obrany v součinnosti s ministry dopravy a spojů, vnitra a financí předložit do 30. listopadu 1998 vládě ke schválení Směrnice pro zajišťování přepravy ústavních činitelů;

IV. z r u š u j e dnem 1. ledna 1999

1. usnesení vlády z 1. září 1993 č. 485, o zásadách pro vyžadování a schvalování letecké přepravy ústavních činitelů a dalších letů uskutečňovaných Státním leteckým útvarem ministerstva vnitra,2. usnesení vlády z 9. února 1994 č. 73, k návrhu řešení zajišťování letů státní důležitosti.Provedou:

ministři obrany,
vnitra, financí,
dopravy a spojů
Předseda vlády

Ing. Miloš Z e m a n , v. r.

P ř í l o h a

k usnesení vlády
ze dne 23. září 1998 č. 628
Zásady letecké přepravy ústavních činitelůLeteckou přepravu ústavních činitelů podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. a) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, zabezpečuje Ministerstvo obrany prostřednictvím 6. základny dopravního letectva Armády České republiky v rozsahu a za níže stanovených podmínek.

Článek 1

/1/ Prezidentovi republiky, předsedovi Poslanecké sněmovny, předsedovi Senátu a předsedovi vlády se poskytuje letecká přeprava v souvislosti s výkonem funkce bezúplatně. Lety těchto funkcionářů se neomezují.

/2/ Členům vlády, předsedovi Nejvyššího soudu, předsedovi Ústavního soudu, prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu, poslancům a senátorům Parlamentu České republiky se poskytuje letecká přeprava v souvislosti s výkonem funkce. Lety na území České republiky jsou bezúplatné. Lety mimo území České republiky se podle rozhodnutí předsedy vlády poskytují buď bezúplatně, nebo za úhradu nákladů na let.

Článek 2

Se souhlasem předsedy vlády lze ve státním zájmu letecky přepravovat mimo území České republiky i jiné osoby než osoby uvedené v čl. 1. Předseda vlády současně rozhodne o způsobu úhrady nákladů na let.

Článek 3

O prioritách spojených s leteckou přepravou ústavních činitelů uvedených v čl. 1 odst. 2 a s leteckou přepravou ve státním zájmu podle čl. 2 rozhoduje předseda vlády.
Článek 4

Leteckou přepravu osob uvedených v čl. 1 a 2 zabezpečuje ministr obrany.

Článek 5

/1/ Náklady na let představuje cena spotřebovaného paliva, navigační a přistávací poplatky, parkování, odbavení a náklady vynaložené na zabezpečení letu a posádky letadla (občerstvení delegací, stravné, kapesné, úhrada ubytování apod.).

/2/ Příjmy, které pocházejí z letů poskytnutých za úplatu podle ustanovení těchto zásad, využívá Ministerstvo obrany v průběhu rozpočtového roku ve smyslu § 42 vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací, na krytí rozpočtově nekrytých výdajů spojených se zabezpečením letecké přepravy.

Článek 6

Při vyžadování letecké přepravy mimo území České republiky je nutno nejpozději sedm dní před jejím termínem předložit požadavek na tuto přepravu tak, aby bylo možno zajistit příslušná vybavení letu.

Článek 7

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1999.