Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-09-17

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 17. září 2001 č. 923

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb.,
o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e návrh zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku předsedy Legislativní rady vlády upřesněném podle připomínky vlády a podle připomínky vlády;

II. u k l á d á ministru financí vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení;

III. p o v ě ř u j e

1. předsedu vlády předložit vládní návrh zákona podle bodu I a II tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu projednání s upozorněním, že tento vládní návrh zákona se týká vstupu České republiky do Evropské unie,

2. ministra financí, aby odůvodnil vládní návrh zákona v Parlamentu České republiky.


Provedou:
předseda vlády,
ministr financí