Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-09-17

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Čj.: 2275/01
V Praze dne 17. září 2001
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
konané dne 17. září 2001

(35. schůze)Schůzi řídil předseda vlády.


1. Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2002
č. j. 1162/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 918.


2. Návrh zákona o ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
č. j. 868/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 919


3. Návrh zákona exekuční řád správní
č. j. 885/01
----------------------------------------------------------------------------------------


4. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. ......, exekuční řád správní
č. j. 886/01
----------------------------------------------------------------------------------------


5. Návrh zákona o zbraních a střelivu a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)
č. j. 1127/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 920.


6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
č. j. 1090/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 921


7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - implementace Směrnic Evropské unie
č. j. 1093/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 922.


8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů - implementace Směrnic Evropské unie
č. j. 1094/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 9239. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2000 Sb. a zákon č. 22/2000 Sb.
č. j. 1115/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 924.


10. Návrh zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví
č. j. 843/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 925.


11. Návrh zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví
č. j. 844/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 926.


12. Návrh zákona o ochraně spotřebitele při uzavírání smlouvy, jíž se sjednává právo užívat budovu či její část na jeden či více stanovených nebo stanovitelných časových úseků během roku
č. j. 832/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 927.


13. Návrh věcného záměru zákona o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro zemědělství a výživu
č. j. 856/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 928.


14. Návrh poslanců na vydání zákona o některých podmínkách ochrany vnitřního trhu a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 1027)
č. j. 1076/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 929.


15. Návrh poslanců Hany Orgoníkové, Miloslava Vlčka a Bohuslava Sobotky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1026)
č. j. 1075/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 930.


16. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády Republiky Srbsko Zorana Djindjiče v České republice ve dnech 20. - 21. září 2001
č. j. 1150/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 931.


17. Návrh na změnu osoby oprávněné k podpisu Dohody mezi Českou republikou a Maltou o podpoře a vzájemné ochraně investic a zrušení usnesení vlády ČR č. 823 ze dne 22. 8. 2001
č. j. 1149/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 932.


18. Návrh na obeslání pátého zasedání Konference smluvních stran Úmluvy OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zvláště v Africe (Ženeva, 1. - 12. října 2001)
č. j. 1152/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 933.


19. Žádost o souhlas vlády se zadáním veřejných zakázek na nákup náhradních dílů pro vojenská letadla a zajištění opravy vrtulníku Mi-24 podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
č. j. 1145/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 934.


20. Návrh nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2001
č. j. 1154/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 935.


21. Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2000 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2000 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
č. j. 1155/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 936.


22. Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základů
č. j. 1156/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 937.


23. Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Italskou republikou o sociálním zabezpečení
č. j. 1158/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 938.


24. Změna rozhodnutí o privatizaci 94 % akcií akciové společnosti Jan Becher - karlovarská becherovka, a.s., vydaného usnesením vlády ČR ze dne 3. září 1997 č. 538
č. j. 1159/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 939.


25. Návrh na posílení vlivu státu v distribuční společnosti Západočeské energetika a. s., v souvislosti s privatizací elektroenergetického sektoru
č. j. 1167/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 940.


26. Ústní informace místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí o aktuálním vývoji současné mezinárodní situace
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 941.


27. Výsledky prvního stupně výběrového řízení na provozovatele UMTS a návrh dalšího postupu
č. j. V345/2001
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 942.


28. Návrh na změnu usnesení vlády z 20. června 2001 č. 641/V, k návrhu na sjednání smlouvy a dodatku týkajících se pohledávek za Ruskou federací
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 943/V.


29. Závěrečná zpráva o výsledku šetření uloženého usnesením vlády č. 343/T
č. j. T67/2001
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 944/T.


30. Informace o vystoupení lídra čtyřkoalice Karla Kühnla v pořadu televize Nova "Kotel" dne 13. září 2001
č. j. 1166/01
----------------------------------------------------------------------------------------


* * *Pro informaci:

1. Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků Fondu národního majetku České republiky k řešení ekologických závazků při privatizaci a informace o vyhodnocení nápravných opatření ke Kontrolnímu závěru z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 00/05 (předložil ministr financí)
č. j. 1151/01

2. Informace o průběhu a výsledcích oficiální návštěvy předsedy vlády Dánského království P. N. Rasmussena v ČR ve dnech 23. - 24. 8. 2001 (předložil místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)
č. j. 1147/01
Zapsala: JUDr. Hana Hanusová