Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-08-15

Dodatek č.1

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2258/12
V Praze dne 6. září 2012

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 15. srpna 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisůč.j. 616/12Předkládají: ministři zdravotnictví a zemědělství


3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.č.j. 451/12Předkládá: ministr životního prostředí


4.
Návrh zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon)č.j. 434/12Předkládají: ministr zemědělství a předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálníhoPřizván: K. Večeře, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního


5.
Zpráva Nejvyššího státního zastupitelství o činnosti státního zastupitelství za rok 2011č.j. 784/12 - bod 1 pro informaci schůze vlády 25.7.2012Předkládá: ministr spravedlnosti


6.
Vyrozumění veřejného ochránce práv ve věci postupů ústředních správních úřadů při předběžném projednávání nároků na odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup a Doporučení veřejného ochránce práv ke změně zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné mocič.j. 797/12Předkládá: Veřejný ochránce právPřizván: P. Varvařovský, Veřejný ochránce práv


7.
Zajištění koordinace, financování a realizace vrcholných návštěv a pracovních zahraničních návštěv ústavních činitelů a vedoucích ústředních správních úřadůč.j. 633/12 - bod 8 schůze vlády 25.7.2012Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


8.
Návrh změny v uplatňování Zásad realizace programů průmyslové spolupráceč.j. 799/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


9.
Základní parametry zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku "Distribuce a prodej kuponů emise 2014 a následující emise"č.j. 802/12Předkládá: ministr dopravy


10.
Finanční zajištění investiční akce "Generální rekonstrukce rádiové sítě Horské služby"č.j. 794/12Předkládá: ministr pro místní rozvoj


11.
Návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady, kterým se rozšiřuje použitelnost nařízení Rady (EU) č. …/2012 o programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání („program Pericles 2020“) na nezúčastněné členské státyč.j. 800/12Předkládá: guvernér České národní banky


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Aktualizace "Plánu plnění priorit jednotlivých resortů podle Programového prohlášení vlády ze dne 4. srpna 2010" k 30. červnu 2012č.j. 806/12Předkládá: předseda vlády2.
Rezerva státních pozemků podle § 2 odst. 14 zákona č.569/1991 Sb., o pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, pro Ministerstvo životního prostředíč.j. 801/12Předkládá: ministr zemědělství3.
Informace o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení implementace legislativních změn do informačního systému daňové správy podle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010č.j. 798/12Předkládá: ministr financí4.
Informace o plnění opatření, týkajících se rezortu Ministerstva průmyslu a obchodu, k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru NKÚ z kontrolní akce č. 11/32 "Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými je příslušná hospodařit Česká obchodní inspekce", která jsou uvedena ve stanovisku ČOI a MPO, obsaženém v části IV. materiálu čj. 69/12č.j. 796/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu5.
Informace o plnění usnesení vlády ČR č. 186 ze dne 21. března 2012 vztahující se ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 10/24 – „Peněžní prostředky určené na pořízení a obnovu železničních kolejových vozidel“č.j. 803/12Předkládá: ministr dopravy6.
Informace o průběhu a výsledcích Diplomatické konference k přijetí návrhu Protokolu o kosmických statcích k Úmluvě o mezinárodních nárocích na mobilní zařízeníč.j. 789/12Předkládá: ministr spravedlnosti

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc  
Anglická verze: EnglishVersion.pdf