Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-09-06

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 6. září 1995 č. 506

o obeslání 50. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í

1. s obesláním 50. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů (dále jen "Zasedání"),

2. s návrhem postupu delegace České republiky na Zasedání, jak je uveden ve zprávě obsažené v části II předloženého materiálu,

3. s tím, že náklady spojené s vysláním delegace České republiky na Zasedání budou hrazeny z rozpočtových prostředků ministerstva zahraničních věcí pro vrcholné státní návštěvy;

II. j m e n u j e

ministra zahraničních věcí vedoucím delegace České republiky pro Zasedání;

III. z m o c ň u j e

ministra zahraničních věcí, aby jmenoval další členy delegace České republiky na Zasedání;

IV. u k l á d á

ministru zahraničních věcí předložit vládě informaci o průběhu a výsledcích Zasedání.

Provede:

ministr zahraničních věcí

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.