Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-09-17

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 17. září 2001 č. 928

k návrhu věcného záměru zákona o konzervaci a využívání genetických
zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro zemědělství a výživu


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e věcný záměr zákona o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro zemědělství a výživu;

II. u k l á d á ministru zemědělství vypracovat a vládě v souladu s Výhledem legislativních prací vlády na rok 2002 předložit návrh zákona ve smyslu bodu I tohoto usnesení s tím, že do tohoto návrhu zákona budou zapracovány připomínky uvedené ve stanovisku předsedy Legislativní rady vlády.


Provede:
ministr zemědělství