Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-05-16

Dodatek č.1
Dodatek č.2

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2236/12
V Praze dne 15. května 2012

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 16. května 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Návrh zákona o zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a některých dalších zákonů, a o změně zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonůč.j. 428/12Předkládá: ministr práce a sociálních věcí


3.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisůč.j. 102/12 - bod 7 schůze vlády 21.3.2012Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


4.
Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za I. čtvrtletí 2012č.j. 421/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


5.
Informace o stavu a způsobu plnění úkolů obsažených ve Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 za období 4. čtvrtletí 2011 a 1. čtvrtletí 2012 a Aktualizace Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 – květen 2012č.j. 427/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


6.
Návrh na změnu usnesení vlády č. 156 ze dne 14. března 2012 ve věci Vyrozumění Veřejného ochránce práv ve věci postupu a rozhodování Ministerstva financí při povolování sázkových her provozovaných prostřednictvím tzv. "jiných technických herních zařízení" (obdobných klasickým výherním hracím přístrojům)č.j. 432/12 - bod 19 schůze vlády 9.5.2012Předkládá: ministr financí


7.
Zpráva o plnění úkolů z Koncepce bydlení ČR do roku 2020č.j. 422/12Předkládá: ministr pro místní rozvoj


8.
Souhrnná zpráva o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže v roce 2011č.j. 423/12Předkládá: ministr práce a sociálních věcí


9.
Návrh na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2013 – 2014 s výhledem na rok 2015č.j. 435/12Předkládají: ministr obrany a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


10.
Návrh na financování projektů rychlého dopadu v Afghánistánu z prostředků resortu Ministerstva obrany České republikyč.j. 433/12Předkládá: ministr obrany


11.
Návrh na prodloužení působení Provinčního rekonstrukčního týmu v provincii Lógar v Afghánistánu do poloviny roku 2013 a na podporu financování rekonstrukčních a rozvojových aktivit v provincii Lógar v roce 2013č.j. 438/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


12.
Návrh na řešení nedostatečnosti finančních prostředků ve Vězeňské službě České republikyč.j. 355/12 - bod 8 schůze vlády 2.5.2012Předkládá: ministr spravedlnosti


C. K projednání bez rozpravy:

13.
Finanční vypořádání nástrojů Phare/Transition Facility s Evropskou komisí v roce 2011č.j. 425/12Předkládá: ministr financí


14.
Návrh na obeslání vrcholné Konference Organizace spojených národů o udržitelném rozvoji (Rio de Janeiro, Brazilská federativní republika, 20. - 22. června 2012)č.j. 426/12Předkládají: ministr životního prostředí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Výroční zpráva Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2011č.j. 431/12Předkládá: předseda vlády2.
Zpráva o implementaci Cestovní mapy České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace včetně hodnocení kvality projektů v období 2010-2011č.j. 430/12Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy3.
Informace o postupu při sloučení Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR a Vojenské zdravotní pojišťovny ČRč.j. 429/12Předkládá: ministr zdravotnictví4.
Informace o vyhodnocení plnění opatření uvedených v Revizi a aktualizaci Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období let 2008 až 2010 (2012), resp. o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v roce 2011č.j. 439/12Předkládá: ministr dopravy5.
Informace o pořízení vojenského materiálu prostřednictvím NATO Maintenance and Supply Agencyč.j. 437/12Předkládá: ministr obrany

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


Česká verze: program.doc  
Anglická verze: EnglishVersion.pdf