Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-06-14

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 14. června 1995 č. 357

o souhlasu s účastí předsedy vlády a ministra zahraničních věcí na schůzce Evropské rady s představiteli zemí, jež uzavřely s Evropskou unií dohody o přidružení, která se koná v Cannes dne 27. června 1995

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

s o u h l a s í

1. s účastí předsedy vlády a ministra zahraničních věcí na schůzce Evropské rady s představiteli zemí, jež uzavřely s Evropskou unií dohody o přidružení, která se koná v Cannes dne 27. června 1995,

2. s tím, že náklady spojené s účastí uvedenou v bodě 1 tohoto usnesení budou hrazeny z rozpočtových prostředků ministerstva zahraničních věcí pro vrcholné státní návštěvy.

Provedou:

předseda vlády, ministr zahraničních věcí

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.