Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-11-13

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. listopadu 2002 č. 1121

k návrhu na obeslání osmého zasedání Konference smluvních stran Úmluvy
o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (Ramsarská úmluva)


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í

1. s obesláním osmého zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (dále jen „Ramsarská úmluva“), které se koná ve dnech 18. až 26. listopadu 2002 ve Valencii, Španělsko, (dále jen „Zasedání“);

2. se zásadami pro postup delegace České republiky (dále jen „delegace“) na Zasedání, uvedenými v části II materiálu č. j. 1467/02;

II. j m e n u j e

delegaci pro Zasedání ve složení:

vedoucí delegace: RNDr. Petr Roth, CSc., odbor ochrany přírody Ministerstva životního prostředí, pověřený vedením oddělení mezinárodních úmluv, předseda Českého ramsarského výboru,

členové delegace: Mgr. Libuše Vlasáková odbor ochrany přírody Ministerstva životního prostředí,

RNDr. Josef Chytil tajemník Českého ramsarského výboru, Správa CHKO Pálava;

III. u k l á d á

1. členům delegace, aby postupovali podle zásad uvedených v bodě I/2 tohoto usnesení,

2. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí, aby na návrh ministra životního prostředí vybavil delegaci plnou mocí k účasti na Zasedání;

IV. b e r e n a v ě d o m í , že náklady spojené s vysláním delegace budou hrazeny z rozpočtových prostředků vysílajícího resortu.


Provedou:

místopředseda vlády a
ministr zahraničních věcí,
ministr životního prostředí