Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-06-06

Program jednání

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2242/12
V Praze dne 5. června 2012

DODATEK Č.1 PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 6. června 2012
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

30 minut po skončení schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


* * *

Pro informaci:8.
Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2011č.j. 541/12Předkládá: ministr financí9.
Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020 - Vymezení operačních programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání evropských fondůč.j. 556/12Předkládá: ministr pro místní rozvoj10.
Informace o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Rozvoj ICT v nové budově Národní technické knihovny – III. Etapa - uplatnění opčního práva na poskytování služeb podpory řešení“ v jednacím řízení bez uveřejněníč.j. 548/12Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc