Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-05-23

Dodatek č.1

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2238/12
V Praze dne 12. června 2012

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 23. května 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtůč.j. 463/12Předkládá: ministr financí


3.
Návrh zákona o pojistném na důchodové spoření a návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spořeníč.j. 464/12Předkládá: ministr financí


4.
Návrh zákona o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonůč.j. 93/12 - bod 15 schůze vlády 16.5.2012Předkládá: ministr zemědělství


5.
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2013 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění státč.j. 443/12Předkládá: ministr zdravotnictví


6.
Strategie pro oblast kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2011 až 2015, a Akční plán opatření ke Strategii pro oblast kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2011 až 2015č.j. 336/12Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřaduPřizván: D. Navrátil, ředitel Národního bezpečnostního úřadu


7.
Návrh Vyhodnocení Akčního plánu Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže 2007-2013 za období let 2010 - 2011 a návrh Akčního plánu Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže 2007 -2013 na období 2012-2013č.j. 447/12Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy


8.
Návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady, kterým se na období 2014–2020 zavádí program „Evropa pro občany“č.j. 466/12Předkládá: předseda vlády


9.
Účast České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláněč.j. 458/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


10.
Předložení základních parametrů zadávacích podmínek a návrhu na složení hodnotící komise k veřejné zakázce s předpokládanou hodnotou nad 500 mil. Kč bez DPH, s názvem „Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření“, zadávané v rámci programu revitalizace Moravskoslezského kraječ.j. 151/12 - bod 10 schůze vlády 21.3.2012Předkládají: ministři financí a průmyslu a obchodu


11.
Návrh na změnu ve funkci náčelníka Generálního štábu Armády České republikyč.j. 436/12Předkládá: ministr obrany


12.
Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc duben 2012č.j. 467/12Předkládá: vedoucí Úřadu vlády


C. K projednání bez rozpravy:

13.
Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2011č.j. 453/12Předkládá: ministr financí


14.
Průběžná informace o aktuálním stavu postupu při správě vybraných částí rádiového spektra se zaměřením na podporu poskytování služeb vysokorychlostního přístupu v období do roku 2012č.j. 461/12Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu


15.
Návrh na přístup k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 26. července 1995), k Protokolu k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Dublin, 27. září 1996), Druhému protokolu k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 19. června 1997), a k Protokolu o výkladu Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství Soudním dvorem Evropských společenství prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce, vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 29. listopadu 1996)č.j. 444/12Předkládají: ministr spravedlnosti a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


16.
Návrh na přijetí změn Dohody o Mezinárodním měnovém fondu - otázky správy a řízeníč.j. 462/12Předkládají: ministr financí, 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí a guvernér České národní banky


17.
Informace o plnění opatření k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/18 "Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik“č.j. 452/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2011č.j. 460/12Předkládá: ministr financí2.
Zpráva za rok 2011 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému soudu pro lidská právač.j. 442/12Předkládá: ministr spravedlnosti3.
Zpráva za rok 2011 o stavu vyřizování individuálních oznámení podaných proti České republice k Výboru OSN pro lidská právač.j. 441/12Předkládá: ministr spravedlnosti4.
Závěrečná zpráva k Evropskému roku dobrovolnictvíč.j. 445/12Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy5.
Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci a Rady pro obecné záležitosti ve dnech 23. a 24. dubna 2012 v Lucemburkuč.j. 457/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí6.
Informace o veřejné zakázce „Zajištění Národního koordinačního centra pro zajišťování národního a mezinárodního monitoringu zdravotního stavu lesů v rámci programů ICP Forests v roce 2012“ podle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010č.j. 459/12Předkládá: ministr zemědělství7.
Informace o plnění opatření, týkajících se resortu Ministerstva průmyslu a obchodu, k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/02 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo průmyslu a obchodu, obsaženém v části III materiálu č.j. 11/12, uvedených ve Stanovisku Ministerstva průmyslu a obchodu, obsaženém v části IV. materiálu č.j. 11/12č.j. 468/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


Česká verze: program.doc  
Anglická verze: EnglishVersion.pdf