Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-08-09

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Čj.: 2059/95
V Praze dne 9. srpna 1995
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
konané dne 9. srpna 1995 ve státním zámku Koloděje

(30. schůze)Schůzi řídil předseda vlády.

1. Zpráva o stavu českého zemědělství 1995

č.j. 573/95

------------------------------------------

V l á d a projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zemědělství a přijala


u s n e s e n í č. 427.

2. Zpráva o stavu lesního hospodářství ČR 1995

č.j. 574/95

----------------------------------------------

V l á d a po projednání materiálu předloženého místopředsedou vlády a ministrem zemědělství přijala


u s n e s e n í č. 428.

3. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník

č.j. 418/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený ministrem hospodářství a přijala


u s n e s e n í č. 429

s tím, že bude zpřesněno znění bodu l (§ 7 odst. l písm. b) a bodu 5 (§ 10a) návrhu.

4. Návrh nařízení vlády, kterým se provádí občanský zákoník

č.j. 417/95

-----------------------------------------------------------

V l á d a po projednání návrhu předloženého ministry spravedlnosti a hospodářství přijala


u s n e s e n í č. 430.

5. Návrh nařízení vlády, kterým se mění území některých okresů

č.j. 460/95

--------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený ministrem vnitra a přijala


u s n e s e n í č. 431

s tím, že bude zpřesněno znění § 3 návrhu tak, že nebude provedena změna území okresů Nymburk a Kolín (přechod obce Pečky).

6. Návrh zákona o chmelu a změně zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby

č.j. 471/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a v diskusi posoudila návrh předložený místopředsedou vlády a ministrem zemědělství a u l o ž i l a místopředsedovi vlády a ministru zemědělství předložit vládě nový návrh obsahující náměty a připomínky vzešlé z diskuse vlády (zejména zvýraznit specifičnost návrhu zákona, jako zákona o ochraně vybrané odrůdy chmelu) s tím, že tento nový návrh již vláda projedná bez předchozího připomínkového řízení.

7. Zabezpečení prioritního rozvojového projektu a návrh financování modernizace II. tranzitního železničního koridoru (Břeclav - Přerov - Petrovice u Karviné s odbočnou větví Česká Třebová - Přerov)

č.j. 467/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a po projednání materiálu předloženého ministrem dopravy

a) přijala


u s n e s e n í č. 432,

b) u l o ž i l a ministru dopravy předložit vládě k projednání na jejím výjezdním zasedání dne 23. srpna l995 materiál globálně posuzující další rozvoj sítě železniční, silniční a vodní dopravy s návrhy na postup tohoto rozvoje.

8. Návrh řešení správy a financování údržby a výstavby silnic na území měst

č.j. 651/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a návrh předložený ministrem dopravy komplexně posoudí na jednání své schůze dne 16. srpna l995 po jeho doplnění o zpřesnění právní stránky navrhovaného řešení a po doplnění důvodů navrhovaného převodu vlastnictví k silniční síti v uváděných případech.

9. Informace o struktuře úhrad závazků podniků zemědělské prvovýroby z hlediska druhu vypořádávaného majetku podle usnesení vlády ČR ze dne 18. května 1994 č. 266 a návrh na změny tohoto usnesení vlády

č.j. 591/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zemědělství a přijala


u s n e s e n í č. 433.

10. Návrh koordinace informačních systémů v působnosti ústředních orgánů státní správy

č.j. 634/95

-----------------------------------------------------------------

Návrh předložený ministrem hospodářství byl stažen z programu jednání.

11. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za červen 1995

č.j. 648/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a po projednání materiálu předloženého ministrem vlády a vedoucím Úřadu vlády I. Němcem přijala


u s n e s e n í č. 434.

12. Informace ke vstupním podmínkám občanům některých států na území České republiky

č.j. 625/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a se seznámila s informací předloženou ministrem vnitra s tím, že ministr vnitra dále posoudí písemně předaný návrh na zmírnění vstupních podmínek občanů některých dalších států pro vstup na území České republiky a u l o ž i l a

a) ministru vnitra informovat vládu v rámci návrhu na další posouzení zařazení jednotlivých států do vízových režimů též o regulativních opatřeních realizovaných vůči státům s nimiž má Česká republika uzavřenou bezvízovou dohodu,

b) ministru zahraničních věcí informovat pravidelně členy vlády před jejich pracovními zahraničními cestami o vstupních podmínkách občanů navštěvovaného státu pro vstup do České republiky.

13. Návrh na sjednání "Dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé" o otevření programů Společenství České republice

č.j. 659/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený ministrem zahraničních věcí a přijala


u s n e s e n í č. 435.

14. Návrh na sjednání "Dodatkového protokolu č. 2 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu"

č.j. 653/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a po projednání návrhu předloženého ministry průmyslu a obchodu a zahraničních věcí přijala


u s n e s e n í č. 436.

15. Návrh základních přístupů České republiky ke sjednávání dohod o volném obchodu

č.j. 646/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


u s n e s e n í č. 437.

16. Návrh na sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Senegalské republiky

č.j. 636/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a po projednání návrhu předloženého ministry průmyslu a obchodu a zahraničních věcí přijala


u s n e s e n í č. 438

17. Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

č.j. 630/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený místopředsedou vlády a ministrem financí a ministrem zahraničních věcí a přijala


u s n e s e n í č. 439.

18. Návrh na účast prezidenta České republiky na slavnostním zasedání Valného shromáždění k 50. výročí založení OSN ve dnech 22. - 24. října 1995

č.j. 644/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a po projednání návrhu předloženého ministrem zahraničních věcí přijala


u s n e s e n í č. 440.

19. Návrh na odvolání přednosty Okresního úřadu Benešov

č.j. 617/95

-------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený ministrem vnitra a přijala


u s n e s e n í č. 441.

20. Žádost o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 613/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a po projednání materiálu předloženého ministrem kultury přijala


u s n e s e n í č. 442

s tím, že zdůraznila potřebu důkladného zvážení průběhu prodeje ochranné kombinované známky HUMBERTO.

21. Žádost o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 637/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


u s n e s e n í č. 443.

22. Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 650/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a po projednání materiálu předloženého ministrem pro správu národního majetku a jeho privatizaci přijala


u s n e s e n í č. 444.

23. Změna usnesení vlády ze l4. září l994 č. 5O8, k návrhu na sjednání Rámcové dohody o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou

-----------------------------------------------------------------

V l á d a z podnětu místopředsedy vlády a ministra financí přijala


u s n e s e n í č. 445.

24. Návrh na uskutečnění pracovního setkání předsedy vlády České republiky Václava Klause s předsedou vlády Polské republiky Jozefem Oleksym v Šilhéřovicích dne l7.8. l995

č.j. 663/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený ministrem zahraničních věcí a přijala


u s n e s e n í č. 446.

25. Informace o stavu přípravy výstavby dálnice D5 Praha - Rozvadov v úseku stavby O5lO Ejpovice - Sulkov (obchvat města Plzně)

-----------------------------------------------------------------

V l á d a v z a l a n a v ě d o m í informativní materiál předložený a ústně upřesněný ministrem životního prostředí.

26. Informace o konfliktu v bývalé Jugoslávii

---------------------------------------------

V l á d a v diskusi posoudila ústní informaci ministrů zahraničních věcí a obrany a informativní materiál předložený ministrem obrany týkající se vývoje konfliktu a aktuální situace na území bývalé Socialistické federativní republiky Jugoslávie v souvislosti s konfliktem mezi Chorvatskou republikou a tzv. "Republikou Srbská Krajina".

27. Ústní informace ministra životního prostředí o organizačním zajištění výjezdního zasedání vlády na Šumavě dne 22. a 23. srpna l995

----------------------------------------------------------------

V l á d a v z a l a n a v ě d o m í ústní informaci ministra životního prostředí o organizačním zajištění a o doplňkových akcích pořádaných v rámci výjezdního zasedání vlády (s předchozí poradou vybraných členů vlády), které se uskuteční dne 22. a 23. srpna l995 na Šumavě.


* * *

Pro informaci:

1. Informace o společném zasedání ministrů Evropské unie a asociovaných zemí o jednotném vnitřním trhu (předložil ministr průmyslu a obchodu)

č.j. 572/95

2. Informace o jednání Rady přidružení České republiky a Evropské unie v Lucemburku dne 10. 4. 1995 (předložil ministr zahraničních věcí)

č.j. 642/95

3. Informace o činnosti Společné česko-slovenské rozhraničovací komise (předložil ministr vnitra)

č.j. 639/95

4. Zpráva o stavu ochrany vod v roce 1994 (předložil ministr životního prostředí)

č.j. 631/95

5. Kontrolní závěr NKÚ z kontroly poskytnutí státní záruky na úvěr pro České energetické závody - jadernou elektrárnu Temelín a hospodaření s finančními prostředky tímto úvěrem získanými (předložil ministr vlády a vedoucí Úřadu vlády I. Němec)

č.j. 620/95

6. Kontrolní závěr NKÚ z kontroly nakládání s prostředky státního rozpočtu poskytovanými na státní účast při snižování spotřeby paliv a energie v obytných budovách a bytech v ČR (předložil ministr vlády a vedoucí Úřadu vlády I. Němec)

č.j. 619/95

7. Změna plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 1994 a změny plánu kontrolní činnosti na rok 1995 (předložil ministr vlády a vedoucí Úřadu vlády I. Němec)

č.j. 660/95

8. Informace k umístění hrobu Neznámého vojína (předložil ministr kultury)

č.j. 612/95

9. Informace o oficiální návštěvě ministra zahraničních věcí ČR Josefa Zieleniece v USA ve dnech 6. a 7. dubna 1995 (předložil ministr zahraničních věcí)

č.j. 643/95

10.a) Informace o zasedání rozšířené Rady spravedlnosti a vnitra EU konané dne 20. června 1995 v Lucemburku (předložil ministr spravedlnosti)

č.j. 607/95

10.b) Informace o zasedání Rady spravedlnosti a vnitra EU v Lucemburku dne 20. června 1995 (předložil ministr vnitra)

č.j. 645/95

11. Informace o účasti ministra obrany ČR na zasedání Rady Západoevropské unie v Lisabonu dne 15. května 1995 (předložil ministr obrany)

č.j. 622/95

12. Informace o oficiální návštěvě papeže Jana Pavla II. v České republice ve dnech 20. - 22. května 1995 (předložil ministr zahraničních věcí)

č.j. 641/95

13. Informace o průběhu a výsledcích oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí České republiky Josefa Zieleniece v Rumunsku ve dnech 25. - 27. května 1995 (předložil ministr zahraničních věcí)

č.j. 640/95

14. Informace o pracovním setkání ministrů obrany České republiky, Maďarské republiky, Polské republiky a Slovenské republiky, které se uskutečnilo v Budapešti ve dnech 30. - 31. května 1995 (předložil ministr obrany)

č.j. 629/95

15. Informace o výsledcích jednání během setkání ministrů obrany NATO s kooperačními partnery, které se uskutečnilo ve velitelství NATO v Belgii ve dnech 8. - 9. června 1995 (předložil ministr obrany)

č.j. 623/95

16. Informace o průběhu a výsledcích oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí České republiky Josefa Zieleniece v Albánii a na Kypru ve dnech 21. - 24. června 1995 (předložil ministr zahraničních věcí)

č.j. 657/95

17. Informace o oficiální návštěvě ministra zahraničních věcí ČR Josefa Zieleniece v Dánsku ve dnech 28. - 29. června 1995 (předložil ministr zahraničních věcí)

č.j. 658/95

18. Informace o pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Ing. Josefa Luxe v Rumunsku ve dnech 30. června až 1. července 1995 (předložil místopředseda vlády a ministr zemědělství)

č.j. 656/95

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.