Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-08-09

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 9. srpna 1995 č. 435 + P

k návrhu na sjednání Dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í

se sjednáním Dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé podle návrhu uvedeného v části III předloženého materiálu (dále jen "Dodatkový protokol");

II. z m o c ň u j e

1. pana ing. Josefa Kreutera, velvyslance - vedoucího mise České republiky při Evropských společenstvích, k podpisu Dodatkového protokolu,

2. ministra zahraničních věcí k dojednávání dalších oblastí společného zájmu, v nichž se může Česká republika účastnit rámcových a specifických programů, projektů a jiných akcí ve smyslu článku 1 Dodatkového protokolu;

III. u k l á d á

1. ministru zahraničních věcí, aby oznámil schválení Dodatkového protokolu druhé smluvní straně,

2. místopředsedům vlády a ministrům financí a zemědělství, ministrům zahraničních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, hospodářství, kultury, práce a sociálních věcí, zdravotnictví, vnitra, průmyslu a obchodu, dopravy, životního prostředí a obrany, aby po vstupu Dodatkového protokolu v platnost zabezpečili jeho provádění podle zásad uvedených v příloze tohoto usnesení.

Provedou:

místopředsedové vlády a ministři financí a zemědělství, ministři zahraničních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, hospodářství, kultury, práce a sociálních věcí, zdravotnictví, vnitra, průmyslu a obchodu, dopravy, životního prostředí, obrany

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.


P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 9. srpna 1995 č. 435

ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ DODATKOVÉHO PROTOKOLU

__________________________________________

1. Příslušné ústřední orgány státní správy (dále jen "gestor") zodpovídají za účast České republiky v programech patřících do jejich působnosti následovně:

programy v oblasti . gestor

výzkumu a technologického vývoje MŠMT

informačních služeb MH

životního prostředí MŽP

vzdělání, odborné přípravy a mládeže MŠMT, MPSV

sociální politiky a zdravotnictví MPSV, MZdr

ochrany spotřebitele MPO

malého a středního podnikání MH

cestovního ruchu MH

kultury MK

audiovizuálního sektoru MK

civilní obrany MO

podpory obchodu MPO

energetiky MPO

dopravy MD

boje proti drogám a narkomanii MV.

2. Gestoři zejména:

a) projednávají s příslušnými generálními ředitelstvími Evropské komise podmínky pro účast České republiky v jednotlivých programech a jejich částech,

b) připravují podklady pro rozhodnutí Rady o přidružení o přístupu České republiky k vybraným programům nebo jejich částem a zajišťují jejich vnitrostátní projednání,

c) zajišťují finanční prostředky na krytí účasti v programech především prostřednictvím svých rozpočtových kapitol s využitím eventuálních příspěvků druhé smluvní strany ve smyslu článku 3 Dodatkového protokolu,

d) zajišťují koordinaci účasti České republiky ve vybraných programech a jejich částech.

3. Ministerstvo financí posuzuje na žádost gestora a na doporučení Pracovního výboru pro provádění Evropské dohody financování programů nad rámec rozpočtových kapitol gestora, a to případ od případu. V závažných případech mohou být podmínky účasti České republiky v programech na základě Dodatkového protokolu předloženy vládě k rozhodnutí.

4. Ministerstvo zahraničních věcí projednává s Evropskými společenstvími svodné otázky týkající se Dodatkového protokolu, zejména

a) na žádost gestora dojednává další oblasti, v nichž bude mít Česká republika přístup do rámcových a specifických programů, projektů a jiných akcí na základě Dodatkového protokolu,

b) v rámci Rady přidružení koordinuje za Českou republiku provádění Dodatkového protokolu.