Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1999 > 1999-10-18

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 18. října 1999 č. 1112

k návrhu řešení akviziční politiky Národní galerie v Praze v souvislosti s rozšířením
nabídky mimořádných uměleckých děl na trhu v důsledku jejich vydání
ze sbírek Národní galerie původním majitelům


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o zásadách akviziční politiky Národní galerie v Praze v souvislosti s rozšířením nabídky mimořádných uměleckých děl na trhu v důsledku jejich vydání ze sbírek Národní galerie původním majitelům obsaženou v části III (důvodová zpráva) předloženého materiálu;

II. s c h v a l u j e zásady akviziční politiky Národní galerie v Praze, uvedené v bodě D a závěry pro její realizaci v letech 2001-2005, uvedené v bodě F důvodové zprávy předloženého materiálu;

III. m ě n í usnesení vlády z 15. února 1995 č. 85, ke zprovoznění Veletržního paláce v Praze jako muzea moderního umění v gesci Národní galerie v Praze, tak, že se text bodu I/2 uvedeného usnesení nahrazuje textem, který zní

“2. se změnou návratné finanční výpomoci ve výši 134 700 tis. Kč poskytnuté ze státních finančních aktiv a návratné finanční výpomoci ve výši 15 300 tis. Kč poskytnuté ze státního rozpočtu na dokončení úprav Veletržního paláce na dotaci;”;

IV. s o u h l a s í s realizací výkupu restituovaných sbírek Waldes a Morawetz specifikovaných v části IV příloze č. 1 předloženého materiálu do výše 100 000 tis. Kč v roce 1999;

V. u k l á d á

1. místopředsedovi vlády a ministru financí uvolnit částku 100 000 tis. Kč účelově vázanou pro Národní galerii v Praze k realizaci výkupu restituovaných sbírek Waldes a Morawetz v roce 1999, uvedených v části IV příloze č. l předloženého materiálu, v termínu do 20. října 1999, poskytnutím dotace do rozpočtu kapitoly Ministerstva kultury na vrub očekávané úspory v kapitole Všeobecná pokladní správa (položka “poplatky dluhové služby a za vedení účtů peněžním ústavům”),

2. ministru kultury

a) uskutečnit výkup restituovaných sbírek Waldes a Morawetz v roce 1999 podle bodu V/1 tohoto usnesení,

b) zajistit realizaci akviziční politiky Národní galerie v Praze podle bodu II tohoto usnesení.


Provedou:

místopředseda vlády a
ministr financí,
ministr kulturyPředseda vlády

Ing. Miloš Z e m a n , v. r.