Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-08-09

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 9. srpna 1995 č. 433 + P

o změně usnesení vlády z 18. května 1994 č. 266, o použití prostředků Fondu národního majetku České republiky k plnění závazků podniků zemědělské prvovýroby určených k privatizaci

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o struktuře úhrad závazků podle usnesení vlády z 18. května 1994 č. 266 z hlediska druhu vypořádávaného majetku obsaženou v části III předloženého materiálu;

II. m ě n í

usnesení vlády z 18. května 1994 č. 266 tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení (úplné znění nově upravené přílohy usnesení vlády z 18. května 1994 č. 266 je obsaženo v příloze č. 2 tohoto usnesení);

III. u k l á d á

místopředsedovi vlády a ministru zemědělství

1. zajistit vypořádání závazků uvedených v bodě I usnesení vlády z 18. května 1994 č. 266 podle postupu uvedeného v bodě II tohoto usnesení,

2. odvést prostředky nevyčerpané k účelu stanovenému v tomto usnesení a v usnesení vlády z 18. května 1994 č. 266 zpět do Fondu národního majetku České republiky,

3. informovat vládu o použití prostředků Fondu národního majetku České republiky na úhradu závazků podniků zemědělské prvovýroby.

Provede:

místopředseda vlády a ministr zemědělství

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.


P ř í l o h a č. 1 k usnesení vlády ze dne 9. srpna 1995 č. 433

ZMĚNA USNESENÍ VLÁDY ZE DNE 18. KVĚTNA 1994 Č. 266

POSTUP VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ PODNIKŮ ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBY URČENÝCH K PRIVATIZACI

_______________________________________________________

Příloha usnesení vlády z 18. května 1994 č. 266 se mění takto:

1. Bod 2 odst. první zní:

"Ministerstvo zemědělství uhradí závazky, které zůstávají na zbytkovém podniku tak, jak jsou vyčísleny v auditorsky ověřených účetních závěrkách k 31. prosinci 1993, v případě závazků vyjmenovaných v bodě 5 i v auditorsky ověřených účetních závěrkách v rozsahu roční závěrky k jinému datu, které určí zakladatel s tím, že vlastní postup bude následující:"

2. Bod 2 odrážka první zní:

" všechny státní podniky hospodařící na půdě, kterých se týká usnesení vlády z 5. května 1993 č. 227, o postupu řešení závazků zemědělských podniků k majetku privatizovanému, k majetku vydanému oprávněným osobám, k majetku nepoužitelnému pro podnikatelské účely a řešení zástavního práva, uvedené v přílohách 2 a 3 důvodové zprávy předloženého materiálu předloží ministerstvu zemědělství auditorsky ověřenou účetní závěrku k 31. prosinci 1993 a v případě závazků vyjmenovaných v bodě 5 i auditorsky ověřenou účetní závěrku v rozsahu roční účetní závěrky k jinému datu, které určí zakladatel. Součástí předložené účetní závěrky bude podrobný rozpis všech závazků, které nejsou předmětem privatizace,"

3. Za bod 4 se vkládá bod 5, který zní:

"Ministerstvo zemědělství uhradí následující závazky zúčtované v auditorsky ověřených účetních závěrkách po 31. prosinci 1993:

- závazky vůči státu, kterými jsou zejména nedoplatky daní,

- nedoplatky pojistného Správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám,

- dlužné částky z titulu zákonného pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání,

- závazky vyplývající z pracovně právních vztahů (mzdy, odstupné, renty z pracovních úrazů a nemocí z povolání včetně úhrady renty příslušným pojišťovnám k převzetí plnění výplaty při ukončení existence státního podniku),

- závazky vůči Pozemkovému fondu České republiky zúčtované po 31. prosinci 1993,

- závazky, které zůstávají na zbytkovém podniku v případě, že byl vydán na restituci majetek původně vyčleněný do privatizace,

- závazky, které se vztahují k roku 1993, ale byly zúčtovány až v pozdějších období (s výjimkou sankcí).".


P ř í l o h a č. 2 k usnesení vlády ze dne 9. srpna 1995 č. 433

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘÍLOHY K USNESENÍ VLÁDY Z 18. KVĚTNA 1994 Č. 266

POSTUP VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ PODNIKŮ ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBY URČENÝCH K PRIVATIZACI

____________________________________________________________

1. Fond národního majetku České republiky převede na ministerstvo zemědělství prostředky k úhradě závazků vztahujících se k majetku vydávanému oprávněným osobám a k majetku nepoužitelnému pro podnikatelské účely, vyčíslených k 31. prosinci 1993 podle auditorsky ověřených účetních závěrek. Prostředky budou Fondem národního majetku České republiky uvolňovány a převáděny měsíčně podle požadavků ministerstva zemědělství.

2. Ministerstvo zemědělství uhradí závazky, které zůstávají na zbytkovém podniku tak, jak jsou vyčísleny v auditorsky ověřených účetních závěrkách k 31. prosinci 1993, v případě závazků vyjmenovaných v bodě 5 i v auditorsky ověřených účetních závěrkách v rozsahu roční závěrky k jinému datu, které určí zakladatel s tím, že vlastní postup bude následující:

- všechny státní podniky hospodařící na půdě, kterých se týká usnesení vlády z 5. května 1993 č. 227, o postupu řešení závazků zemědělských podniků k majetku privatizovanému, k majetku vydanému oprávněným osobám, k majetku nepoužitelnému pro podnikatelské účely a řešení zástavního práva, uvedené v přílohách 2 a 3 důvodové zprávy předloženého materiálu, předloží ministerstvu zemědělství auditorsky ověřenou účetní závěrku k 31. prosinci 1993 a v případě závazků vyjmenovaných v bodě 5 i auditorsky ověřenou účetní závěrku v rozsahu roční závěrky k jinému datu, které určí zakladatel. Součástí předložené účetní závěrky bude podrobný rozpis všech závazků, které nejsou předmětem privatizace,

- jednotlivé závazky budou rozděleny do následujících skupin:

- závazky vůči státu,

- závazky vůči zaměstnancům,

- závazky vůči bankám,

- ostatní závazky a

dále v členění podle přílohy usnesení vlády z 5. května 1993 č. 227,

- ministerstvo zemědělství posoudí jednotlivé závazky, jejich oprávněnost a rozhodne o způsobu a formě vypořádání těchto závazků,

- závazky vztahující se k majetku vydávanému oprávněným osobám a majetku nepoužitelnému pro podnikatelské účely budou řešeny tak, že závazky vůči státu a vůči zaměstnancům budou uhrazeny přednostně a v plné výši,

- přednostně budou řešeny rovněž závazky s nejcitlivějším dopadem sankcí, kde by mohlo dojít k hospodářským škodám a v plné výši budou uhrazeny také závazky vůči těm fyzickým a právnickým osobám, jejichž celkové pohledávky vůči podnikům nepřevýší 100 tis. Kč,

- ministerstvo zemědělství provede s velkými věřiteli jednání tak, aby finančně bylo vypořádáno maximálně 90 % závazků s tím, že zbytek bude uhrazen pohledávkami těchto podniků.

3. Přehled o poskytnutých prostředcích za jednotlivé státní podniky povede ministerstvo zemědělství.

4. Ředitel státního podniku odpovídá za předložený soupis závazků a vypořádání prostředků s tím, že takto nebudou řešeny závazky vztahující se k majetku privatizovanému.

5. Ministerstvo zemědělství uhradí následující závazky zúčtované v auditorsky ověřených účetní závěrkách po 31. prosinci 1993:

- závazky vůči státu, kterými jsou zejména nedoplatky daní,

- nedoplatky pojistného Správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám,

- dlužné částky z titulu zákonného pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání,

- závazky vyplývající z pracovně právních vztahů (mzdy, odstupné, renty z pracovních úrazů a nemocí z povolání, včetně úhrady renty příslušným pojišťovnám k převzetí plnění výplaty při ukončení existence státního podniku),

- závazky vůči Pozemkovému fondu České republiky zúčtované po 31. prosinci 1993,

- závazky, které zůstávají na zbytkovém podniku v případě, že byl vydán na restituci majetek původně zahrnutý do privatizace,

- závazky, které se vztahují k roku 1993, ale byly zúčtovány až v pozdějších období (s výjimkou sankcí).