Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-11-14

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2289/12
Počet listů: 6
V Praze dne 14. listopadu 2012
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 14. listopadu 2012

(44. schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.


1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematiceVláda vzala na vědomí ústní informace předsedy vlády, 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí, ministrů financí, zemědělství, školství, mládeže a tělovýchovy, dopravy, spravedlnosti, guvernéra České národní banky, státního tajemníka pro evropské záležitosti V. Bellinga a náměstka ministra pro místní rozvoj D. Brauna o aktuální evropské problematice.2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyč.j. 781/11Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 819                         


s tím, že bude návrh zákona upraven podle písemně předaných připomínek guvernéra České národní banky.Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.3.
Návrh změn Legislativních pravidel vládyč.j. 1117/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 820                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 820  


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.4.
Stanovisko Ministerstva zemědělství, státního podniku Lesy České republiky a předsedy dozorčí rady státního podniku Lesy České republiky ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/26 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republikyč.j. 924/12Vláda projednala za účasti viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, generálního ředitele podniku Lesy České republiky, s.p., a předsedy dozorčí rady podniku Lesy České republiky, s.p., materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 821                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12 a proti nikdo.5.
Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/19 Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad pro období 2007 - 2013 na stabilizaci a rozvoj městč.j. 991/12Vláda projednala za účasti viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministrem pro místní rozvoj a přijala


                       usnesení č. 822                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.6.
Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/20 Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko pro období 2007 - 2013 na rozvoj městč.j. 992/12Vláda projednala za účasti viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministrem pro místní rozvoj a přijala


                       usnesení č. 823                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.7.
Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/18 Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod pro období 2007 - 2013 na rozvoj městských a venkovských oblastíč.j. 1137/12Vláda projednala za účasti viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministrem pro místní rozvoj a přijala


                       usnesení č. 824                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.8.
Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/17 Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na prioritní osu Počáteční vzděláváníč.j. 1152/12Vláda projednávání materiálu předloženého ministrem školství‚ mládeže a tělovýchovy za účasti viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu přerušila s tím, že se jím bude zabývat na jednání své schůze dne 28. listopadu 2012.Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.9.
Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/29 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2011č.j. 993/12Vláda projednala za účasti viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministrem školství‚ mládeže a tělovýchovy a přijala


                       usnesení č. 825                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.10.
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/25 Peněžní prostředky státu poskytované na vybrané zdravotnické programy a stanovisko Ministerstva zdravotnictví k tomuto kontrolnímu závěruč.j. 844/12Vláda projednala za účasti viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministrem zdravotnictví a přijala


                       usnesení č. 826                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.11.
Stanovisko Ministerstva spravedlnosti ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/34 Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných ministerstevč.j. 987/12Vláda projednala za účasti viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministrem spravedlnosti a přijala


                       usnesení č. 827                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.12.
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/28 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Vojenské lesy a statky České republikyč.j. 997/12Vláda projednala za účasti viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministrem obrany a přijala


                       usnesení č. 828                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.13.
Stanovisko Ministerstva kultury ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/38 Peněžní prostředky státu poskytované na záchranu a obnovu kulturních památekč.j. 1024/12Vláda projednala za účasti viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministryní kultury a přijala


                       usnesení č. 829                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.14.
Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za 3. čtvrtletí 2012č.j. 1138/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 830                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 830  

                                             příloha 2 k usnesení č. 830  


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.15.
Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2011, Informace o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romské menšiny a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2011 a Informace o naplňování Dekády romské inkluze 2005 - 2015 v roce 2011č.j. 1107/12Vláda projednala za účasti zmocněnkyně vlády pro lidská práva materiál předložený předsedou vlády a zmocněnkyní vlády pro lidská práva a přijala


                       usnesení č. 831                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.16.
Podnět Rady vlády České republiky pro lidská práva k právní úpravě problematiky zpracování osobních údajů v souvislosti s odběrem vzorků DNAč.j. 1154/12Vláda projednala za účasti zmocněnkyně vlády pro lidská práva materiál předložený předsedou vlády a zmocněnkyní vlády pro lidská práva a přijala


                       usnesení č. 832                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 832  


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.17.
Informace k finančnímu krytí výdajů souvisejících s provozem Informačního systému datových schránek v roce 2012 a v letech následujícíchč.j. 1094/12Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 833                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.18.
Návrh způsobu určování účasti České republiky ve volitelných programech Evropské kosmické agentury, výše a způsobu úhrady stávajících a nových závazků vůči Evropské kosmické agentuře od roku 2013 a mandátu pro jednání na Radě Evropské kosmické agentury na ministerské úrovni, která se uskuteční v Casertě ve dnech 20. a 21. listopadu 2012č.j. 1106/12Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 834                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 834  


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.19.
Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2013č.j. 1139/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 835                         


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.20.
Zpráva o plnění systémových opatření v oblasti vězeňství a návrh systemizace příslušníků a početních stavů občanských zaměstnanců Vězeňské služby České republiky na rok 2013č.j. 1134/12Vláda projednala materiál předložený ministrem spravedlnosti a přijala


                       usnesení č. 836                         


s tím, že bude upraven návrh systémových opatření v oblasti vězeňství pro rok 2012 a část II předloženého materiálu podle připomínky ministra financí.Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.21.
Záměr vypracování Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020č.j. 1150/12Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 837                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.22.
Návrh na bezúplatný převod administrativního objektu Horní náměstí č.p. 103 Opava - Město a bezúplatné nabytí administrativního objektu Krnovská č.p. 2861 Opava - Předměstíč.j. 1132/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 838                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 838  


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.Pro přijetí navrženého usnesení hlasovali předseda vlády, 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády, ministři životního prostředí, zdravotnictví, dopravy, obrany, financí, vnitra, průmyslu a obchodu, zemědělství, školství, mládeže a tělovýchovy a ministryně kultury.23.
Informace o stavu a způsobu plnění úkolů obsažených ve Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 za období 2. a 3. čtvrtletí 2012č.j. 1142/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády, předsedkyní Legislativní rady vlády a předsedkyní Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí a přijala


                       usnesení č. 839                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.24.
Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholemč.j. 1133/12Vláda projednala materiál předložený ministry financí, zdravotnictví, průmyslu a obchodu, zemědělství a vnitra a přijala


                       usnesení č. 840                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.25.
Návrh na převod podílu České republiky na mimořádném zisku Mezinárodního měnového fondu z omezeného prodeje zlata ve prospěch zvýhodněných zdrojů určených pro nízkopříjmové zeměč.j. 1144/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a guvernérem České národní banky a přijala


                       usnesení č. 841                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.26.
Nominace náhradníka České republiky do Výboru regionů (Committee of the Regions) pro funkční období let 2010 až 2014 - nominace Svazu měst a obcí České republikyč.j. 1145/12Vláda projednala materiál předložený ministrem pro místní rozvoj a přijala


                       usnesení č. 842                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.27.
Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o spolupráci v oblasti obranyč.j. 1143/12Vláda projednala materiál předložený ministrem obrany a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 843                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.28.
Návrh na obeslání 6. zasedání smluvních stran Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer (28. až 30. listopadu 2012, Řím, Italská republika)č.j. 1136/12Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 844                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 844  


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.29.
Návrh na vyslání delegace České republiky, vedené 1. náměstkem ministra zahraničních věcí v zastoupení 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí, na formální zasedání ministrů zahraničních věcí států Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě ve dnech 6. a 7. prosince 2012 v Dublinuč.j. 1148/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 845                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.30.
Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o souhlas se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu České republiky na rok 2012 v kapitole 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyč.j. 1160/12Vláda projednala materiál předložený ministrem školství‚ mládeže a tělovýchovy a přijala


                       usnesení č. 846                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.31.
Odvolání a jmenování členů správních rad zdravotních pojišťovenč.j. 1161/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zdravotnictví a přijala


                       usnesení č. 847                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.* * *


Pro informaci:


1.
Informace o pokroku v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ke dni 30. září 2012 (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)č.j. 1151/12


2.
Informace o neformálním zasedání ministrů obrany států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v Bruselu (Belgické království) ve dnech 9. a 10. října 2012 (předložil ministr obrany)č.j. 1141/12


3.
Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci a Rady pro obecné záležitosti ve dnech 15. a 16. října 2012 v Lucemburku (předložil 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)č.j. 1149/12


4.
Uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky Komplexní hodnocení kvality v Institucích terciárního vzdělávání s využitím EFQM Excellence Model (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)č.j. 1131/12


5.
Informace o zadávání nadlimitní veřejné zakázky Náboje 9x19, v jednacím řízení bez uveřejnění (předložil ministr vnitra)č.j. 1147/12zaznam.doc  


Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
Zapsal(a): JUDr. Richard Ulman