Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-09-20

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 20. září 1995 č. 533

k návrhu zákona o krmivech

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e

návrh zákona o krmivech s úpravami podle stanoviska Legislativní rady vlády a upřesnění vlády;

II. u k l á d á

1. místopředsedovi vlády a ministru zemědělství vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení,

2. místopředsedovi vlády a ministru financí vypracovat a vládě předložit návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to příloha tohoto zákona - Sazebník správních poplatků, položka 74;

III. p o v ě ř u j e

1. předsedu vlády předložit vládní návrh zákona podle bodu I a II/1 tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu projednání,

2. místopředsedu vlády a ministra zemědělství, aby odůvodnil vládní návrh zákona uvedeného v bodě I tohoto usnesení v orgánech Parlamentu České republiky.

Provedou:

předseda vlády, místopředsedové vlády a ministři zemědělství a financí

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.