Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-04-26

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. dubna 1995 č. 248

k návrhu na obeslání IX. kongresu Organizace spojených národů o prevenci zločinnosti a zacházení s pachateli

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í s obesláním IX. kongresu Organizace spojených národů o prevenci zločinnosti a zacházení s pachateli, který se bude konat v Káhiře ve dnech 28. dubna až 8. května 1995 (dále jen "Kongres");

II. j m e n u j e delegaci České republiky ve složení:

vedoucí delegace: JUDr. Jiří N o v á k , ministr spravedlnosti,

člen delegace: Ing. Bořek V a l v o d a , náměstek ministra vnitra;

III. u k l á d á ministrům vnitra a spravedlnosti předložit vládě zprávu o průběhu a výsledcích Kongresu s návrhem dalších opatření;

IV. b e r e n a v ě d o m í , že náklady spojené s vysláním delegace České republiky na Kongres budou hrazeny z rozpočtových prostředků vysílajících resortů.

Provedou:

ministři vnitra, spravedlnosti

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.