Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-05-21

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21. května 2001 č. 505

o zrušení Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu
a ke zřízení Koordinační rady ministra dopravy a spojů
pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. z r u š u j e

1. Radu vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu,

2. usnesení vlády České republiky z 11. října 1990 č. 276, ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, ve znění usnesení vlády z 18. listopadu 1998 č. 754 a usnesení vlády z 11. ledna 1999 č. 39;

II. b e r e n a v ě d o m í Statut Koordinační rady ministra dopravy a spojů pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (BESIP) uvedený v části III předloženého materiálu;

III. u k l á d á

1. ministru dopravy a spojů zřídit do 31. srpna 2001 Koordinační radu ministra dopravy a spojů pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (BESIP),

2. ministrům delegovat po dohodě s ministrem dopravy a spojů zástupce do rady zřízené podle bodu III/1 tohoto usnesení.


Provedou:
ministři