Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-07-12

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. července 1995 č. 417

k návrhu na sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Pákistánské islámské republiky

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í se sjednáním Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Pákistánské islámské republiky podle návrhu obsaženého v části III předloženého materiálu (dále jen "Dohoda");

II. z m o c ň u j e ministra průmyslu a obchodu a jako alternáta Ing. Milana Černého, CSc., náměstka ministra průmyslu a obchodu,

1. k podpisu Dohody,

2. k dodatečným úpravám textu návrhu Dohody, jimiž se nemění podstatně rozsah nebo povaha závazků z ní vyplývajících, po dohodě s pákistánskou stranou;

III. u k l á d á

1. ministru zahraničních věcí, aby na návrh ministra průmyslu a obchodu oznámil schválení Dohody druhé smluvní straně,

2. ministru průmyslu a obchodu, aby po vstupu Dohody v platnost zabezpečil její provádění.

Provedou:

ministři průmyslu a obchodu, zahraničních věcí

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.