Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-03-08

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 8. března 1995 č. 139

k návrhu zákona o ochranných známkách

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e návrh zákona o ochranných známkách s úpravami podle připomínek vlády;

II. u k l á d á ministru hospodářství ve spolupráci s ing. L. Jaklem, CSc., pověřeným řízením Úřadu průmyslového vlastnictví, vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení;

III. p o v ě ř u j e

1. předsedu vlády předložit vládní návrh zákona podle bodu I a II tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu projednání,

2. ministra hospodářství, aby odůvodnil vládní návrh zákona v orgánech Parlamentu České republiky a navrhl, aby při jeho projednávání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky souhlasila Poslanecká sněmovna s vystoupením ing. L. Jakla, CSc., pověřeného řízením Úřadu průmyslového vlastnictví.

Provedou:

předseda vlády, ministr hospodářství, Ing. L. Jakl, CSc., pověřený řízením Úřadu průmyslového vlastnictví

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.