Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-06-14

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 14. června 1995 č. 350

k návrhu na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Finnish Export Credit LTD, kterou se řeší sukcese do Dohody o půjčce uzavřené bývalou Českou a Slovenskou Federativní Republikou dne 25. listopadu 1991

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í se sjednáním Dohody mezi Českou republikou a Finnish Export Credit LTD, kterou se řeší sukcese do Dohody o půjčce uzavřené bývalou Českou a Slovenskou Federativní Republikou dne 25. listopadu 1991 podle návrhu obsaženého v části III a IV předloženého materiálu (dále jen "Dohoda");

II. z m o c ň u j e k podpisu Dohody místopředsedu vlády a ministra financí a jako alternáta ing. Danu Huňátovou, mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyni ve Finské republice;

III. d o p o r u č u j e guvernérovi České národní banky, aby spolupodepsal Dohodu, případně prostřednictvím osoby zplnomocněné za zástupce;

IV. u k l á d á

1. ministru spravedlnosti vystavit právní posudek k Dohodě do 30 dnů po jejím podpisu,

2. místopředsedovi vlády a ministru financí zabezpečit provádění Dohody po jejím vstupu v platnost.

Provedou:

ministři spravedlnosti, zahraničních věcí, místopředseda vlády a ministr financí

Na vědomí:

guvernér České národní banky

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.