Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-05-23

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2239/12
Počet listů: 4
V Praze dne 23. května 2012
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 23. května 2012

(21. schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.


1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematiceŽádný z členů vlády nepodal vládě informaci o aktuální evropské problematice.2.
Návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtůč.j. 463/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 361                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.3.
Návrh zákona o pojistném na důchodové spoření a návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spořeníč.j. 464/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 362                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.4.
Návrh zákona o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonůč.j. 93/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 363                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.5.
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2013 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění státč.j. 443/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zdravotnictví a usnesení nepřijala.Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 1 a proti 12.6.
Strategie pro oblast kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2012 až 2015, a Akční plán opatření ke Strategii pro oblast kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2012 až 2015č.j. 336/12Vláda projednala za účasti ředitele Národního bezpečnostního úřadu materiál předložený předsedou vlády a ředitelem Národního bezpečnostního úřadu a přijala


                       usnesení č. 364                         


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.7.
Návrh Vyhodnocení Akčního plánu Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže 2007-2013 za období let 2010 - 2011 a návrh Akčního plánu Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže 2007 -2013 na období 2012-2013č.j. 447/12Vláda projednala materiál předložený ministrem školství‚ mládeže a tělovýchovy a přijala


                       usnesení č. 365                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.8.
Návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady, kterým se na období 2014–2020 zavádí program „Evropa pro občany“č.j. 466/12Vláda projednala materiál předložený předsedou vlády a přijala


                       usnesení č. 366                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.9.
Účast České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláněč.j. 458/12Vláda projednávání materiálu předloženého 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí přerušila s tím, že jej dokončí na jednání své schůze dne 30. května 2012.Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.10.
Předložení základních parametrů zadávacích podmínek a návrhu na složení hodnotící komise k veřejné zakázce s předpokládanou hodnotou nad 500 mil. Kč bez DPH, s názvem „Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření“, zadávané v rámci programu revitalizace Moravskoslezského kraječ.j. 151/12Materiál předložený ministry financí a průmyslu a obchodu byl stažen z programu jednání s tím, že bude znovu vládě předložen po vydání prováděcího předpisu k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.11.
Návrh na změnu ve funkci náčelníka Generálního štábu Armády České republikyč.j. 436/12Vláda projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala


                       usnesení č. 367                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.12.
Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc duben 2012č.j. 467/12Vláda projednala materiál předložený vedoucím Úřadu vlády a přijala


                       usnesení č. 368                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.13.
Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2011č.j. 453/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 369                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.14.
Průběžná informace o aktuálním stavu postupu při správě vybraných částí rádiového spektra se zaměřením na podporu poskytování služeb vysokorychlostního přístupu v období do roku 2012č.j. 461/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a předsedou Rady Českého telekomunikačního úřadu a přijala


                       usnesení č. 370                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.15.
Návrh na přístup k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 26. července 1995), k Protokolu k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Dublin, 27. září 1996), Druhému protokolu k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 19. června 1997), a k Protokolu o výkladu Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství Soudním dvorem Evropských společenství prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce, vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 29. listopadu 1996)č.j. 444/12Vláda projednala materiál předložený ministrem spravedlnosti a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 371                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 371  


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.16.
Návrh na přijetí změn Dohody o Mezinárodním měnovém fondu - otázky správy a řízeníč.j. 462/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí, guvernérem České národní banky a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 372                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.17.
Informace o plnění opatření k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/18 "Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik“č.j. 452/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 373                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.18.
Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na mimořádném zasedání Evropské rady ve dnech 23. – 24. května 2012 v Bruseluč.j. 488/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 374                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.19.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisůč.j. 1096/11Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 375                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.20.
Návrh na změnu pověření výkonem práv akcionáře ve společnosti OTE, a. s.č.j. 500/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 376                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.* * *


Pro informaci:


1.
Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2011 (předložil ministr financí)č.j. 460/12


2.
Zpráva za rok 2011 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému soudu pro lidská práva (předložil ministr spravedlnosti)č.j. 442/12


3.
Zpráva za rok 2011 o stavu vyřizování individuálních oznámení podaných proti České republice k Výboru OSN pro lidská práva (předložil ministr spravedlnosti)č.j. 441/12


4.
Závěrečná zpráva k Evropskému roku dobrovolnictví (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)č.j. 445/12


5.
Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci a Rady pro obecné záležitosti ve dnech 23. a 24. dubna 2012 v Lucemburku (předložil 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)č.j. 457/12


6.
Informace o veřejné zakázce „Zajištění Národního koordinačního centra pro zajišťování národního a mezinárodního monitoringu zdravotního stavu lesů v rámci programů ICP Forests v roce 2012“ podle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010 (předložil ministr zemědělství)č.j. 459/12


7.
Informace o plnění opatření, týkajících se resortu Ministerstva průmyslu a obchodu, k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/02 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo průmyslu a obchodu, obsaženém v části III materiálu č.j. 11/12, uvedených ve Stanovisku Ministerstva průmyslu a obchodu, obsaženém v části IV. materiálu č.j. 11/12 (předložil ministr průmyslu a obchodu)č.j. 468/12


8.
Informace o smlouvě č. 122800243 o servisní a technické podpoře letounu CL–601 3A Challenger (předložil ministr obrany)č.j. 476/12zaznam.doc  


Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
Zapsal(a): JUDr. Hana Hanusová