Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-08-29

Dodatek č.1
V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Čj.: 2266/07
V Praze dne 22.08.2007

PROGRAM
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 29. srpna 2007 v 9.00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4


A. Evropská agenda:


1.

Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematiceB. K projednání s rozpravou:


2.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákonyč.j. 1021/07 - bod 3 schůze vlády 22.8.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

 


3.

Návrh zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonůč.j. 799/07 - předběžně rozesláno dne: 01.06.2007; stanovisko Legislativní rady vlády rozesláno 15.8.2007Předkládá: ministr spravedlnosti

 


4.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisůč.j. 1049/07 - předběžně rozesláno dne: 04.07.2007; stanovisko předsedy Legislativní rady vlády rozesláno 15.8.2007Předkládá: ministr vnitra

 


5.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisůč.j. 999/07 - bod 5 schůze vlády 13.8.2007Předkládá: ministr kultury

 


6.

Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisůč.j. 819/07 - předběžně rozesláno dne: 04.06.2007Předkládají: ministr zemědělství a místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


7.

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdyč.j. 1034/07 - bod 6 schůze vlády 22.8.2007Předkládá: ministr zemědělství

 


8.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředíč.j. 1269/07 - předběžně rozesláno dne: 20.08.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

 


9.

Návrh poslanců Zdeňky Horníkové a Oldřicha Vojíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 266)č.j. 1198/07 - předběžně rozesláno dne: 03.08.2007Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

 


10.

Stanovisko MZe a SZIF ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 06/26 "Finanční prostředky určené na realizaci Společné zemědělské politiky"č.j. 1259/07 - předběžně rozesláno dne: 15.08.2007Předkládá: ministr zemědělství
K bodům 10 až 15 přizván: F. Dohnal, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu

 


11.

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/32 "Nemovitý majetek v působnosti Ministerstva vnitra"č.j. 1272/07 - předběžně rozesláno dne: 20.08.2007Předkládá: ministr vnitra

 


12.

Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru z kontrolní akce 06/29 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovyč.j. 1180/07 - předběžně rozesláno dne: 30.07.2007Předkládá: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

 


13.

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/28 "Majetek státu a vybrané prostředky státního rozpočtu určené na zajištění výkonu celní správy"č.j. 1183/07 - předběžně rozesláno dne: 30.07.2007Předkládá: ministr financí

 


14.

Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 06/37 - "Hospodaření státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR s majetkem státu"č.j. 1234/07 - předběžně rozesláno dne: 14.08.2007Předkládá: ministr dopravy

 


15.

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 06/30 "Finanční prostředky určené na programy přeshraniční spolupráce"č.j. 1167/07 - předběžně rozesláno dne: 27.07.2007Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj

 


16.

Pořízení a integrace kryptokomunikačních prostředků pro letouny Gripen a zajištění záručních a pozáručních oprav zbraňového systému Sidewinderč.j. 1275/07 - předběžně rozesláno dne: 22.08.2007Předkládá: ministryně obrany

 

C. K projednání bez rozpravy:


17.

Návrh na přijetí změny Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů přijaté ve Vídni dne 8. července 2005 diplomatickou konferencí svolanou k projednání navrhovaných změnč.j. 1279/07 - předběžně rozesláno dne: 22.08.2007Předkládají: předseda vlády, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a ministr zahraničních věcí

 


18.

Potvrzení sukcese České republiky a Bosny a Herzegoviny do dvoustranných smluv platných mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávieč.j. 1270/07 - předběžně rozesláno dne: 20.08.2007Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


19.

Návrh na obeslání Devatenáctého zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvuč.j. 1274/07 - předběžně rozesláno dne: 22.08.2007Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí

 


20.

Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Vietnamské socialistické republiky Nguyen Tan Dunga v České republice ve dnech 12. - 13. září 2007č.j. 1285/07 - předběžně rozesláno dne: 22.08.2007Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


21.

Žádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republikyč.j. 1286/07 - materiál připojenPředkládá: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

 


22.

Žádost o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek NP Šumava pro Velitelství sil podpory a výcviku Stará Boleslav k vjezdu na účelové komunikace v rámci 13. ročníku mezinárodního pochoduč.j. 1265/07 - předběžně rozesláno dne: 20.08.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


23.

Žádost o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek NP Šumava pro Obec Modrava k vjezdu dvou autobusů na účelovou komunikaci Modrava - Březník a k pořádání hromadné veřejné akceč.j. 1266/07 - předběžně rozesláno dne: 20.08.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


24.

Žádost o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek NP Šumava, NP Podyjí, NPR Karlštejn a NPR Křivé jezero pro AOPK ČR za účelem pořádání exkurzí v souvislosti s konferencí EUROPARC Federationč.j. 1267/07 - předběžně rozesláno dne: 20.08.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


25.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. b) a § 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Karlštejn a Chráněné krajinné oblasti Český kras, a to za účelem za účelem stavby 3. etapy cyklostezky "Po stopách českých králů"č.j. 1268/07 - předběžně rozesláno dne: 20.08.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


26.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO České středohoří dle § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro pana Čestmíra Nováka, Ladislava Véru, Jiřího Bernarda a Lukáše Fojta, a to pro vjezd a stání motorových vozidel na pozemku p.č. 1242/7 v k.ú. Velké Žernoseky za účelem jeho obhospodařování a rybolovuč.j. 1281/07 - předběžně rozesláno dne: 22.08.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


27.

Žádost o udělení výjimky podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. ze základních ochranných podmínek NP Šumava pro spol. Ganea s.r.o., k vjezdu motorových vozidel na účelovou komunikaci Stožec – Nové Údolíč.j. 1282/07 - předběžně rozesláno dne: 22.08.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


28.

Žádost Českého rybářského svazu, Severočeského územního svazu, o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze zákazu uvedeném v § 26 odst. 1 písm. d) tohoto zákona, pro vysazování amura bílého do rybářského revíru Brandt na území Chráněné krajinné oblasti Lužické horyč.j. 1283/07 - předběžně rozesláno dne: 22.08.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


29.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Český kras dle § 43 a § 26 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pro MPA Motosport klub v AČR za účelem pořádání XIII. ročníku automobilového závodu „PRAŽSKÝ RALLYSPRINT“ dne 8. 12. 2007, silnice III/1154 v úseku Řeporyje – Radotínč.j. 1284/07 - předběžně rozesláno dne: 22.08.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

D. Různé 
* * *

Pro informaci:


1.

Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc červenec 2007č.j. 1277/07 - předběžně rozesláno dne: 22.08.2007Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

 


2.

Výroční zpráva o činnosti Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod za rok 2006č.j. 1271/07 - předběžně rozesláno dne: 20.08.2007Předkládá: ministr dopravy

 


Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.
 Příloha
Za správnost:JUDr. Maria Paduchová
 Anglická verze - PDF,DOC
EnglishVersion.pdf