Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-03-21

Dodatek č.1

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2220/12
V Praze dne 20. března 2012

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 21. března 2012
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

20 minut po skončení schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Návrh opatření k dodržení schváleného deficitu státního rozpočtu na rok 2012, omezení čerpání nároků organizačních složek státu z nespotřebovaných výdajů v roce 2012 a návrh na změnu závazného ukazatele v kapitole 361 Akademie věd ČR pro rok 2012č.j. 217/12 - bod 2 schůze vlády 14.3.2012Předkládá: ministr financí


3.
Návrh zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s bytyč.j. 1367/11Předkládá: ministr pro místní rozvoj


4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyč.j. 1246/11Předkládá: ministr práce a sociálních věcí


5.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisůč.j. 199/12Předkládá: ministr zemědělství


6.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění pozdějších předpisůč.j. 201/12Předkládá: ministr zemědělství


7.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisůč.j. 102/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


8.
Mechanismus implementace Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020č.j. 222/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


9.
Doporučení ke zjednodušení administrativní zátěže pro žadatele a příjemce při čerpání finančních prostředků z fondů EU v programovém období 2014-2020č.j. 224/12Předkládá: ministr pro místní rozvoj


10.
Předložení základních parametrů zadávacích podmínek a návrhu na složení hodnotící komise k veřejné zakázce s předpokládanou hodnotou nad 500 mil. Kč bez DPH, s názvem „Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření“, zadávané v rámci programu revitalizace Moravskoslezského kraječ.j. 151/12 - bod 13 schůze vlády 29.2.2012Předkládají: ministři financí a průmyslu a obchodu


11.
Návrh usnesení vlády o souhlasu s použitím nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů na řešení rozpočtově nekrytých výdajů programu 153 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny ÚOHS v roce 2012č.j. 229/12Předkládají: předseda vlády a předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěžePřizván: P. Rafaj, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže


12.
Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/24 - „Peněžní prostředky určené na pořízení a obnovu železničních kolejových vozidel“č.j. 665/11Předkládá: ministr dopravyK bodům 11 - 17 přizván: M. Kala, viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu


13.
Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/15 - "Peněžní prostředky určené na pořízení dálnice D3"č.j. 747/11Předkládá: ministr dopravy


14.
Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/14 "Peněžní prostředky určené na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpady"č.j. 642/11Předkládá: ministr životního prostředí


15.
Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/31 "Prodej přebytku jednotek přiděleného množství emisí (Assigned Amount Units) a použití takto získaných peněžních prostředků"č.j. 808/11Předkládá: ministr životního prostředí


16.
Stanovisko Ministerstva spravedlnosti ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/17 „Pohledávky spravované Vězeňskou službou České republiky“č.j. 812/11Předkládá: ministr spravedlnosti


17.
Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/25 "Hospodaření s peněžními prostředky státního rozpočtu určenými na Program podpory úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití"č.j. 863/11Předkládá: ministr pro místní rozvoj


18.
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/32 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Český statistický úřad za rok 2009“č.j. 742/11Předkládá: předsedkyně Českého statistického úřadu


19.
Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc únor 2012č.j. 232/12Předkládá: vedoucí Úřadu vlády


C. K projednání bez rozpravy:

20.
Návrh na přijetí změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportuč.j. 227/12Předkládají: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Čerpání rozpočtu účtu České televize pro užití výnosu z reklam v roce 2011č.j. 230/12Předkládají: ministr vnitra a ministryně kultury2.
Výroční zpráva NKÚ za rok 2011č.j. 231/12Předkládá: vedoucí Úřadu vlády3.
Informace o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení implementace legislativních změn do informačního systému daňové správy podle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010č.j. 233/12Předkládá: ministr financí4.
Informace o připravované veřejné zakázce na zabezpečení implementace legislativních změn do informačního systému daňové správy podle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010č.j. 235/12Předkládá: ministr financí

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


Česká verze: program.doc  
Anglická verze: EnglishVersion.pdf