Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-06-14

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 14. června 1995 č. 348

k návrhu devizového zákona

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e návrh devizového zákona s úpravami podle připomínek vlády;

II. u k l á d á místopředsedovi vlády a ministru financí a místopředsedovi vlády pověřenému řízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení;

III. p o v ě ř u j e

1. předsedu vlády předložit vládní návrh zákona podle bodu I a II tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu projednání,

2. místopředsedu vlády a ministra financí, aby odůvodnil vládní návrh zákona v orgánech Parlamentu České republiky a navrhl při jeho projednávání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby Poslanecká sněmovna souhlasila s vystoupením guvernéra České národní banky;

IV. d o p o r u č u j e guvernérovi České národní banky podílet se na plnění úkolů uložených v bodě II a III/2 tohoto usnesení.

Provedou:

předseda vlády, místopředseda vlády a ministr financí, místopředseda vlády pověřený řízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu

Na vědomí:

guvernér České národní banky

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.