Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-09-20

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 20. září 1995 č. 536

k návrhu na vyslání delegace České republiky na výroční zasedání Rady guvernérů Mezinárodního měnového fondu a skupiny Světové banky, které se bude konat ve dnech 10. až 12. října 1995 ve Washingtonu

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í

s účastí delegace České republiky na výročním zasedání Rady guvernérů Mezinárodního měnového fondu a skupiny Světové banky, které se bude konat ve dnech 10. až 12. října 1995 ve Washingtonu (dále jen "Výroční zasedání");

II. j m e n u j e

pro Výroční zasedání delegaci České republiky ve složení:

Ivan K o č á r n í k ,guvernér v institucích Skupiny Světové banky, vedoucí delegace,

Josef T o š o v s k ý ,guvernér v Mezinárodním měnovém fondu,

Vladimír R u d l o v č á k ,alternát guvernéra v Mezinárodním měnovém fondu,

Jan V í t ,alternát guvernéra v institucích Skupiny světové banky;

III. z m o c ň u j e

vedoucího delegace České republiky na Výročním zasedání, aby jmenoval další členy této delegace;

IV. b e r e n a v ě d o m í ,

že náklady spojené s účastí guvernérů a jejich alternátů v institucích skupiny Světové banky a Mezinárodním měnovém fondu na Výročním zasedání budou hrazeny v souladu se statutem těchto institucí z prostředků těchto institucí a u ostatních členů delegace České republiky z rozpočtu vysílajících organizací.

Provede:

místopředseda vlády a ministr financí

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.