Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-05-16

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2237/12
Počet listů: 4
V Praze dne 16. května 2012
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 16. května 2012

(20. schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.


1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematiceVláda vzala na vědomí ústní informace předsedy vlády, 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí, ministrů financí, zemědělství, školství, mládeže a tělovýchovy, pro místní rozvoj, zdravotnictví, dopravy, spravedlnosti a ministryně kultury o aktuální evropské problematice a informace uvedené v aktualizovaném Harmonogramu plnění Akčního plánu pro zlepšení systému řízení a kontroly v rámci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v České republice, předloženém ministrem pro místní rozvoj.2.
Návrh zákona o zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a některých dalších zákonů, a o změně zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonůč.j. 428/12Vláda projednala materiál předložený ministrem práce a sociálních věcí a přijala


                       usnesení č. 343                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.3.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisůč.j. 102/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 344                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.4.
Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za 1. čtvrtletí 2012č.j. 421/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 345                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 345  


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.5.
Informace o stavu a způsobu plnění úkolů obsažených ve Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 za období 4. čtvrtletí 2011 a 1. čtvrtletí 2012 a Aktualizace Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 – květen 2012č.j. 427/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a předsedkyní Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí a přijala


                       usnesení č. 346                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.6.
Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 14. března 2012 č. 156, k Vyrozumění Veřejného ochránce práv vládě České republiky podle ustanovení § 20 odst. 2 písm. a) zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve věci postupu a rozhodování Ministerstva financí při povolování sázkových her provozovaných prostřednictvím tzv. "jiných technických herních zařízení" (obdobných klasickým výherním hracím přístrojům)č.j. 432/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 347                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.7.
Zpráva o plnění úkolů z Koncepce bydlení České republiky do roku 2020č.j. 422/12Vláda projednávání materiálu předloženého ministrem pro místní rozvoj na měsíc přerušila s tím, že bude materiál projednán na poradě ekonomických ministrů.Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.8.
Souhrnná zpráva o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže v roce 2011č.j. 423/12Vláda projednala materiál předložený ministrem práce a sociálních věcí a přijala


                       usnesení č. 348                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 348  


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.9.
Návrh na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2013 a 2014 s výhledem na rok 2015č.j. 435/12Vláda projednala materiál předložený ministrem obrany a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 349                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.10.
Návrh na financování projektů rychlého dopadu v Afghánistánu z prostředků resortu Ministerstva obranyč.j. 433/12Vláda projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala


                       usnesení č. 350                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.11.
Návrh na prodloužení působení Provinčního rekonstrukčního týmu v provincii Lógar v Afghánistánu do poloviny roku 2013 a na podporu financování rekonstrukčních a rozvojových aktivit v provincii Lógar v roce 2013č.j. 438/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 351                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.12.
Návrh na řešení nedostatečnosti finančních prostředků ve Vězeňské službě České republikyč.j. 355/12Vláda projednávání materiálu předloženého ministrem spravedlnosti přerušila s tím, že toto projednávání dokončí na jednání své schůze dne 30. května 2012.Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.13.
Finanční vypořádání nástrojů Phare/Transition Facility s Evropskou komisí v roce 2011č.j. 425/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 352                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.14.
Návrh na obeslání vrcholné Konference Organizace spojených národů o udržitelném rozvoji (Rio de Janeiro, Brazilská federativní republika, 20. až 22. června 2012)č.j. 426/12Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 353                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 353  


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.15.
Návrh zákona o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonůč.j. 93/12Vláda projednávání materiálu předloženého ministrem zemědělství přerušila s tím, že toto projednávání dokončí na jednání své schůze dne 23. května 2012.Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.16.
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. června 2012 do 30. června 2015č.j. 440/12Vláda projednala materiál předložený ministry vnitra a obrany a přijala


                       usnesení č. 354                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.17.
Návrh na sjednání Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhéč.j. 449/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 355                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.18.
Návrh na sjednání Smlouvy o spolupráci v oblasti ochrany svědkůč.j. 450/12Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 356                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.19.
Návrh na sjednání Protokolu o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvyč.j. 454/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 357                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.20.
Podnět Kolegiu Nejvyššího kontrolního úřadu na změnu Plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na rok 2012č.j. 455/12Vláda projednala materiál předložený ministrem práce a sociálních věcí a přijala


                       usnesení č. 358                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.21.
Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 7. března 2012 č.146, k omezení čerpání nároků organizačních složek státu nespotřebovaných výdajů v roce 2012č.j. 456/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 359                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.22.
Informace o postupu při sloučení Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky a Vojenské zdravotní pojišťovny České republikyč.j. 429/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zdravotnictví a přijala


                       usnesení č. 360                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.* * *


Pro informaci:


1.
Výroční zpráva Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2011 (předložil předseda vlády)č.j. 431/12


2.
Zpráva o implementaci Cestovní mapy České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace včetně hodnocení kvality projektů v období let 2010 a 2011 (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)č.j. 430/12


3.
Informace o vyhodnocení plnění opatření uvedených v Revizi a aktualizaci Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období let 2008 až 2010 (2012), resp. o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v roce 2011 (předložil ministr dopravy)č.j. 439/12


4.
Informace o pořízení vojenského materiálu prostřednictvím agentury NATO Maintenance and Supply Agency (předložil ministr obrany)č.j. 437/12zaznam.doc  


Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
Zapsal(a): JUDr. Richard Ulman