Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1999 > 1999-07-07

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 7. července 1999 č. 689 + 2P

o Zásadách koncepce integrace cizinců na území České republiky
a o přípravě a realizaci této koncepce


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e
1. Zásady koncepce integrace cizinců na území České republiky uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení,

2. Harmonogram postupu, organizace přípravy a realizace koncepce integrace cizinců na území České republiky (dále jen “Koncepce”) uvedený v příloze č. 2 tohoto usnesení,

3. uvolnění 4 mil. Kč na plnění úkolů uvedených v bodě II/1 a 2 tohoto usnesení v roce 1999, a to z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Prostředky na zabezpečení uprchlíků a přesídlenců v roce 1999,

4. převedení částky uvedené v bodě I/3 tohoto usnesení do rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra;

II. u k l á d á

1. ministru financí realizovat opatření podle bodu I/3 a 4 tohoto usnesení,

2. ministru vnitra zpracovat a předložit vládě

a) do 30. listopadu 1999 návrh realizace zásad uvedených v bodě I/1 tohoto usnesení a návrh na pokračování příprav Koncepce,

b) do 30. listopadu 2000 návrh Koncepce,

c) do 30. listopadu 2001 informaci o zkušenostech se zaváděním Koncepce do praxe,

d) do 30. listopadu 2002 materiál o účinnosti Koncepce do roku 2002 v praxi s návrhem na další rozvoj Koncepce po vstupu České republiky do Evropské unie,

3. 1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí a ministrům, financí, spravedlnosti, zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy, kultury, průmyslu a obchodu a pro místní rozvoj spolupracovat s ministrem vnitra při přípravě podkladů uvedených v bodě II/2 tohoto usnesení.


Provedou:

1. místopředseda vlády a
ministr práce a sociálních věcí,
ministři vnitra, financí,
spravedlnosti, zdravotnictví,
školství, mládeže a tělovýchovy,
kultury, průmyslu a obchodu,
pro místní rozvoj


Na vědomí:

přednostové okresních úřadů a
primátoři měst Brna, Ostravy a
Plzně


Předseda vlády

Ing. Miloš Z e m a n , v. r.Z á s a d y

koncepce integrace cizinců na území České republikyIntegrace cizinců na území České republiky je součástí aktivní politiky vlády. Politika vlády v oblasti integrace legálně a dlouhodobě usazených cizinců vychází z mezinárodních závazků České republiky, mezinárodně uznávaných principů, standardů, zkušeností a doporučení odborných orgánů Rady Evropy a Evropské unie.

Zásady integrace cizinců na území České republiky jsou základním východiskem a nástrojem politiky vlády pro přípravu Koncepce integrace cizinců na území České republiky (dále jen “Koncepce”). Berou v úvahu současné možnosti realizace integrace cizinců v podmínkách České republiky. Respektují její pozitivní tradici v této oblasti, vytváří podmínky cíleného a systematického rozvoje dobrých vztahů mezi komunitami a jsou nezbytným předpokladem pro zajištění odpovídající ochrany práv imigrantů na území České republiky. Svým významem, obsahem a cíli současně podporují boj proti nelegální migraci i ostatním nelegálním aktivitám v této oblasti.


Zásada č. 1

Politika vlády v oblasti integrace legálně a dlouhodobě usazených cizinců a v oblasti Koncepce je založená na principech rovného přístupu a rovné příležitosti.

Zásada č. 2

Imigrační komunity jsou pokládány za integrální a obohacující součást společnosti a za plnohodnotné a nezbytné partnery při vytváření multikulturní společnosti.

Zásada č. 3

Vztahy mezi komunitami zahrnují všechny vztahy mezi domácím obyvatelstvem a imigračními komunitami, včetně jejich vzájemných vztahů.

Zásada č. 4

Politika vlády v oblasti integrace legálně a dlouhodobě usazených cizinců směřuje zejména k vytvoření legislativně-právních podmínek a koncepce zajištění ochrany a přístupu cizinců k základním lidským právům a svobodám, včetně politických, hospodářských, sociálních a kulturních práv s ohledem na délku, účel a cíl jejich pobytu na území České republiky jako základnímu předpokladu jejich integrace a rozvoje dobrých vztahů mezi komunitami.

Zásada č. 5

Integrace imigrantů je přirozeným důsledkem migrace. Je chápána jako proces postupného začleňování imigrantů do struktur a vazeb společnosti domácího obyvatelstva. Integrace imigrantů je komplexním jevem, který má své podmínky a politické, právní, ekonomické, sociální, kulturní, psychologické a náboženské aspekty.


Zásada č. 6

Hlavním principem politiky vlády v oblasti integrace legálně a dlouhodobě usazených cizinců je pozitivní přístup a převzetí odpovědnosti státu za vytváření podmínek, které umožní spravedlivou participaci cizinců na životě společnosti. Zaručuje imigrantům možnost přiměřeně, svobodně a plně se podílet na hospodářském, společenském a veřejném životě národa a svobodně udržovat vlastní náboženskou a kulturní identitu. Je základním instrumentem k uznání osobního úsilí, podílu i vlastní odpovědnosti imigrantů a jejich skupin v procesu integrace a rozvoje dobrých vztahů mezi komunitami.


Zásada č. 7

Podpora integrace imigrantů je založena na aktivním přístupu vlády a společnosti směřujícím k odstranění jejich diskriminace a umožňujícím využití hodnot dostupných všem obyvatelům České republiky. Umožňuje rozvoj imigrační komunity a rozvíjí pocit její sounáležitosti a vzájemného respektování se ve vztahu k domácímu obyvatelstvu a k ostatním imigračním komunitám.


Zásada č. 8

Součástí politiky vlády v oblasti integrace legálně a dlouhodobě usazených cizinců a v oblasti Koncepce je vytvoření sociálně ekonomických, organizačních a administrativních podmínek pro aktivní podporu integrace cizinců. Zejména ve vztahu k zajištění jejich osobní účasti v procesu integrace i na společenském životě na místní úrovni a podpoře rovného přístupu a rovné příležitosti především na trhu práce, ve vztahu k bydlení, ke vzdělání, zdravotní a sociální péči a náboženství.


Zásada č. 9

Vláda při stanovení koncepce, cílů a obsahu politiky vlády v oblasti integrace legálně a dlouhodobě usazených cizinců úzce spolupracuje s věcně příslušnými národními i mezinárodními vládními, mezivládními a nevládními organizacemi, akademickými a vědeckými pracovišti a se sdruženími imigrantů.


Zásada č. 10

Příprava koncepce vlády v oblasti integrace legálně a dlouhodobě usazených cizinců a v oblasti Koncepce je koordinována Ministerstvem vnitra a je realizována prostřednictvím příslušných rezortů, orgánů státní správy a ve spolupráci s orgány územní samosprávy a nevládními organizacemi a sdruženími imigrantů.
Zásada č. 11

Nezastupitelnou úlohu v integraci cizinců mají orgány územní samosprávy. Tyto orgány se aktivně podílejí na tvorbě a realizaci koncepce a politiky vlády v oblasti integrace legálně a dlouhodobě usazených cizinců a v oblasti Koncepce. Na jejich činnosti v této oblasti se vláda organizačně a finančně spolupodílí.


Zásada č. 12

Vláda podporuje vznik, činnost a rozvoj nevládních organizací, sdružení imigrantů, církevních a charitativních organizací a vytváří podmínky pro jejich aktivní účast při integraci cizinců.


Zásada č. 13

Vláda podporuje vytváření reálného mediálního obrazu o vztazích mezi komunitami a o možnostech jejich dalšího rozvoje a podpory. Zaměření a cíle v oblasti integrace legálně a dlouhodobě usazených cizinců a v oblasti Koncepce jsou neslučitelné s jakoukoliv formou veřejné diskriminace namířené proti imigračním komunitám nebo jejich příslušníkům.


Zásada č. 14

Příprava a postupné zavádění politiky vlády v oblasti integrace legálně a dlouhodobě usazených cizinců a v oblasti Koncepce bude probíhat v etapách podle schváleného časového harmonogramu, nejpozději do konce roku 2002.


Zásada č. 15
Příprava a realizace Zásad koncepce integrace cizinců na území České republiky a politiky vlády v oblasti integrace legálně a dlouhodobě usazených cizinců bude financována ze státního rozpočtu České republiky.


H a r m o n o g r a m

postupu, organizace přípravy a realizace koncepce integrace cizinců na území České republiky
I.

Koncepční a přípravná fáze
(období let 1999 a 2000)


Tyto fáze vycházejí zejména z vyhodnocení současných vztahů mezi komunitami a situace v oblasti integrace cizinců v České republice. Směřují k vytvoření a zavedení národního konceptu komplexního přístupu k rozvoji dobrých vztahů mezi komunitami a k vytvoření a přípravě realizace koncepce integrace cizinců na území České republiky, zahrnující a přiměřeně zohledňující mezinárodní standardy a požadavky v této oblasti tak, jak vyplývají ze smluvních závazků a cílů České republiky, Rady Evropy a Evropské unie v těchto oblastech (dále jen “Koncepce”).

Uvedené fáze vycházejí ze zjištění a vyhodnocení zadaných odborných studií cizineckých komunit na území České republiky, zaměřených zejména na pobytové podmínky a dosažený stupeň integrace vybraných imigračních skupin, jakož i z monitorování postojů české veřejnosti k cizincům.

Uvedené fáze jsou charakteristické dalším pokračováním regionálních kulatých stolů ve vybraných okresech, zahájením přípravy a realizace tzv. tematických kulatých stolů a jejich vyhodnocením a transformací Pracovní konzultační skupiny pro integraci cizinců v Komisi ministra vnitra pro přípravu a realizaci politiky vlády v oblasti integrace cizinců a rozvoje vztahů mezi komunitami. Součást aktivit v tomto období představuje postupné zapojování vybraných orgánů územní samosprávy do tvorby a příprav Koncepce.

Velká pozornost bude věnována vytváření podmínek pro vznik, podporu a rozvoj nevládních organizací, sdružení imigrantů i pro spolupráci s ostatními institucemi a orgány státní správy i územní samosprávy na všech úrovních tak, jak to vyplývá ze zásad a cílů Koncepce i z potřeb praxe.

Jako žádoucí se jeví zajištění finanční a organizační podpory pro zpracování a realizaci projektů směřujících k rozvoji dobrých vztahů mezi komunitami i v oblasti integrace cizinců na centrální, regionální i místní úrovni nebo ve vztahu k jednotlivým komunitám. Součástí aktivit bude i podpora vytváření reálného mediálního obrazu o problematice cizinců a jejich integrace i o vztazích mezi komunitami v České republice.

Ministr vnitra předloží vládě jako výsledek činnosti Ministerstva vnitra a jeho spolupráce s ostatními resorty v letech 1999 a 2000 materiály o realizaci zásad a pokračování příprav Koncepce a s návrhem Koncepce. Návrh Koncepce bude řešit zejména otázku rozdělení kompetencí a odpovědnosti příslušných resortů za přípravu, zavedení a realizaci jednotlivých navržených projektů v jednotlivých oblastech života a integrace cizinců v České republice. Materiál se bude též zabývat legislativními, organizačními, institucionálním a metodickými opatřeními podmiňujícími realizaci a naplnění Koncepce. Součástí materiálu bude i upřesnění termínů pro splnění jednotlivých úkolů příslušnými resorty a návrh finančního zajištění přípravy a realizace Koncepce do konce roku 2002. Materiál zohlední předpokládané legislativní změny v právním řádu České republiky a doporučení vyplývající ze zprávy Diversity and Cohesion in a Changing Europe.

II.

Realizační fáze
(rok 2001)


Tato fáze bude charakteristická dalším rozvojem a pokračováním aktivit vzniklých na základě Koncepční a přípravné fáze a bude spočívat zejména v postupné realizaci Koncepce.

Realizace Koncepce bude založena na přípravě pilotních, regionálních a lokálních projektů a jejich zavedení do praxe na základě dělby kompetencí a odpovědností a za přímé koordinace Ministerstvem vnitra. Realizace Koncepce bude založena na cílené podpoře a postupném zapojování orgánů územní samosprávy, nevládních organizací a sdružení imigrantů do realizace projektů, které budou součástí Koncepce.

Součástí činnosti Ministerstva vnitra v této fázi bude i monitoring průběhu a výsledků zavádění Koncepce do praxe a předložení materiálu vládě o zkušenostech se zaváděním Koncepce do praxe, a to do 30. listopadu 2001.

III.

Vyhodnocovací fáze
(rok 2002)


Tato fáze bude charakteristická dalším rozvojem aktivit vzniklých na základě Koncepční přípravné fáze a Realizační fáze, dokončením zavedení Koncepce do praxe a vyhodnocením získaných zkušeností.

Analýza zkušeností a vyhodnocení účinnosti dosavadních opatření vlády v oblasti integrace cizinců a rozvoje dobrých vztahů mezi komunitami budou hlavním obsahem materiálu o účinnosti Koncepce do roku 2002 v praxi a její další rozvoj v období přibližování se České republiky Evropské unii a po vstupu České republiky do Evropské unie, který bude vládě předložen ministrem vnitra do 30. listopadu 2002 a bude se zabývat zejména plánem dalších účinných akcí v oblasti politiky integrace cizinců a řešením otázek financování Koncepce a opatření v této oblasti v perspektivě několika let po vstupu České republiky do Evropské unie.