Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1994 > 1994-08-17

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 17. srpna 1994 č. 453

o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb.,
o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění
pozdějších předpisů


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

u d ě l u j e podle § 45 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb. výjimku k převodu vlastnictví majetku státu uvedeného v přílohách důvodové zprávy předloženého materiálu za podmínek tam uvedených a to

A. formou přímého prodeje předem určenému kupci pro

1. státní podnik Palivový kombinát Ústí, Ústí nad Labem (část A, příloha č. 1, 1A, 1B, 1C),

2. státní podnik Východočeské uhelné doly, Trutnov (část A, příloha č. 2),

3. státní podnik Pozemní stavby Trutnov, Trutnov (část A, příloha č. 3),

4. státní podnik Sběrné suroviny Plzeň, Plzeň (část A, příloha č. 4),

5. státní podnik Mototechna Praha (část A, příloha č. 5, 5A),

B. formou veřejné soutěže pro státní podnik Mototechna, Praha (část B, příloha č. 1)

s tím, že finanční prostředky získané z převodu vlastnictví majetku podle tohoto usnesení budou převádějícími subjekty přednostně použity na úhradu daní, případně na snížení nedoplatků vůči státním fondům a následně na snížení vlastního úvěrového zatížení.

Provede:

ministr průmyslu a obchodu

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.