Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1994 > 1994-08-17

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 17. srpna 1994 č. 450

k návrhu na sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky
a vládou Vietnamské socialistické republiky


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í se sjednáním Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky podle návrhu obsaženého v části IV předloženého materiálu (dále jen "Dohoda");

II. z m o c ň u j e ministra průmyslu a obchodu a jako alternáta ministra vlády a vedoucího Úřadu vlády I. Němce

1. k podpisu Dohody,

2. k dodatečným úpravám textu návrhu Dohody po dohodě s druhou smluvní stranou, jimiž se podstatně nezmění rozsah nebo úprava závazků z ní vyplývajících;

III. u k l á d á

1. ministru zahraničních věcí, aby na návrh ministra průmyslu a obchodu oznámil schválení Dohody druhé smluvní straně,

2. ministru průmyslu a obchodu, aby po vstupu Dohody v platnost zabezpečil její provádění.

Provedou:

ministři průmyslu a obchodu, zahraničních věcí,

ministr vlády a vedoucí Úřadu vlády I. Němec

Předseda vlády
Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.