Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-04-26

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. dubna 1995 č. 249

o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

u d ě l u j e podle § 45 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb. výjimku z ustanovení § 45 odst. 1 tohoto zákona na uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví domu č.p. 1747, Praha 1, Vladislavova 16, v katastrálním území Nové Město, za podmínky, že úplatný převod bude uskutečněn formou prodeje veřejným výběrovým řízením nejvyšší cenové nabídce s tím, že výchozí minimální cena bude cena podle znaleckého posudku a finanční prostředky získané prodejem podle tohoto usnesení budou odvedeny do státního rozpočtu.

Provede:

místopředseda vlády a ministr financí

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.