Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2009 > 2009-10-26

Dodatek č.1

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2302/09
V Praze dne 22. října 2009

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná v pondělí 26. října 2009 v 09:00 hod.

v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění nařízení vlády č. 272/2007 Sb.č.j. 1476/09Předkládá: ministr dopravy


3.
Návrh nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky a návrh nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Dehtářč.j. 577/09 - bod 4 schůze vlády 19.10.2009Předkládá: ministr životního prostředí


4.
Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2009č.j. 1471/09Předkládá: ministr financí


5.
Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za III. čtvrtletí 2009č.j. 1480/09Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády


6.
Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007 - 2013č.j. 1422/09 - bod 7 schůze vlády 12.10.2009Předkládá: ministr pro místní rozvoj


7.
Změna podmínek, které jsou přílohou k usnesení vlády č. 260 ze dne 17. března 2004 ke změně usnesení vlády ze dne 1. prosince 2003 č. 1207, k aktuálním problémům Moravskoslezského kraječ.j. 1462/09Předkládá: ministr financí


8.
Navýšení garance na odstranění starých ekologických zátěží k ekologické smlouvě č.28/94 uzavřené mezi Ministerstvem financí a společností Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, č.00013/2002-242-S-0224/02/01 se společností KOMAS, spol. s r.o. a č.00714-2003-241-S-237/03/01 se společností ČSAP, s.r.o.č.j. 1472/09Předkládá: ministr financí


9.
Informace k podnětu Senátu Parlamentu České republiky na rozpuštění či pozastavení činnosti Komunistické strany Čech a Moravyč.j. 1479/09Předkládá: ministr vnitra


10.
Nominace zástupců České republiky do Výboru regionů (Committee of the Regions) pro nové funkční období 2010-2014č.j. 1468/09Předkládá: ministr pro místní rozvoj


11.
Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc září 2009č.j. 1485/09Předkládá: vedoucí Úřadu vlády


C. K projednání bez rozpravy:

12.
Zpráva o plnění Národního programu reforem České republiky 2008 - 2010č.j. 1486/09Předkládá: ministr pro evropské záležitosti


13.
Změna usnesení vlády ze dne 24. května 2006 č. 622, o majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republikyč.j. 1473/09Předkládá: ministr financí


14.
Ke změně usnesení vlády ze dne 31. května 2006 č. 672, o řešení aktuálních problémů Pardubického kraje - Východočeské galerieč.j. 1481/09Předkládá: ministr kultury


15.
Návrh na obeslání Světového summitu o potravinovém zabezpečení a 36. zasedání Konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO)č.j. 1467/09Předkládají: ministr zemědělství a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


16.
Návrh na obeslání 21. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvuč.j. 1464/09Předkládají: ministr životního prostředí a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


17.
Návrh na vyslání delegace České republiky na zasedání Ministerské rady Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) ve dnech 1. – 2. prosince 2009 v Aténáchč.j. 1482/09Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


18.
Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády dne 13. října 2009 v Bruseluč.j. 1483/09Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


D. RůznéPředseda vlády
Ing. Jan F i s c h e r , CSc. , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc  
Anglická verze: EnglishVersion.pdf