Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-09-06

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 6. září 1995 č. 503

o dalším postupu při jednání se Spolkovou republikou Německo o dohodě o řešení problematiky pasivního salda platební bilance bývalé České a Slovenské Federativní Republiky vůči bývalé Německé demokratické republice

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e

zásady pro další postup České republiky při jednání se Spolkovou republikou Německo o dohodě o řešení problematiky pasivního salda bývalé České a Slovenské Federativní Republiky vůči bývalé Německé demokratické republice obsažené v části III předloženého materiálu;

II. u k l á d á

ministru průmyslu a obchodu a místopředsedovi vlády a ministru financí

1. uskutečnit po předchozím projednání s příslušnými orgány Slovenské republiky expertní jednání v souladu se schváleným postupem ve smyslu bodu I tohoto usnesení,

2. ve spolupráci s ministrem zahraničních věcí a guvernérem České národní banky jmenovat delegaci České republiky pro jednání podle bodu II/1 tohoto usnesení,

3. předložit vládě zprávu o výsledcích tohoto jednání.

Provedou:

místopředseda vlády a ministr financí, ministři průmyslu a obchodu, zahraničních věcí

Na vědomí:

guvernér České národní banky

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.