Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2003 > 2003-06-11

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 11. června 2003 č. 579

k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou
spolkovou radou o vzájemném zrušení vízové povinnosti


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í

1. se sjednáním Dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zrušení vízové povinnosti podle návrhu obsaženého v části III materiálu č. j. 703/03 (dále jen „Dohoda“),

2. s tím, že jí Dohoda nebude po jejím sjednání formou výměny diploma- tických nót znovu předložena;

II. d o p o r u č u j e prezidentu republiky, aby

1. zmocnil místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí ke sjednání Dohody formou výměny diplomatických nót s výhradou ratifikace,

2. po vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody Parlamentem České republiky Dohodu ratifikoval;

III. p o v ě ř u j e předsedu vlády, aby Dohodu po výměně nót předložil Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací;

IV. u k l á d á

1. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí, aby

a) odůvodnil sjednání Dohody v Parlamentu České republiky,b) provedl příslušná ratifikační opatření,

2. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra a místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí, aby po vstupu Dohody v platnost zajistili její provádění.Provedou:

předseda vlády,
1. místopředseda vlády
a ministr vnitra,
místopředseda vlády
a ministr zahraničních věcí


Předseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.