Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-09-12

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2267/12
Počet listů: 6
V Praze dne 12. září 2012
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 12. září 2012

(35. schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.


1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematiceŽádný z členů vlády nepodal vládě informaci o aktuální evropské problematice.2.
Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 včetně rozpočtové dokumentaceč.j. 906/12Vláda projednávání materiálu předloženého ministrem financí přerušila s tím, jej dokončí na jednání své schůze dne 19. září 2012.Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.3.
Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 a střednědobý výhled na roky 2014 a 2015č.j. 917/12Vláda projednávání materiálu předloženého ministrem dopravy přerušila s tím, že jej dokončí na jednání své schůze dne 19. září 2012.Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.4.
Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2013č.j. 919/12Vláda projednávání materiálu předloženého ministrem pro místní rozvoj přerušila s tím, že jej dokončí na jednání své schůze dne 19. září 2012.Ze 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.5.
Návrh systemizace příslušníků Policie České republiky a systemizace příslušníků zařazených v Policejní akademii ČR a v policejních školách pro rok 2013č.j. 907/12Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 656                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.6.
Návrh systemizace celkových početních stavů příslušníků a občanských zaměstnanců Hasičského záchranného sboru České republiky včetně rozpočtu platových a s nimi souvisejících výdajů pro rok 2013č.j. 902/12Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 657                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.7.
Návrh poslanců Kateřiny Klasnové, Radka Johna, Jany Drastichové a Michala Babáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 766)č.j. 896/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 658                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 658  


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.8.
Aktualizace Státní energetické koncepce České republikyč.j. 888/12Vláda projednávání materiálu předloženého ministrem průmyslu a obchodu přerušila s tím, že jej dokončí na jednání své schůze dne 26. září 2012.Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.9.
Surovinová politika České republikyč.j. 889/12Vláda projednávání materiálu předloženého ministrem průmyslu a obchodu přerušila s tím, že jej dokončí na jednání své schůze dne 26. září 2012.Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.10.
Státní politika životního prostředí České republiky 2012 - 2020č.j. 860/12Vláda projednávání materiálu předloženého ministrem životního prostředí přerušila s tím, že jej dokončí na jednání své schůze dne 26. září 2012.Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.11.
Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020č.j. 920/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 659                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.12.
Národní akční plán k zajištění udržitelného používání pesticidů v České republiceč.j. 923/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 660                         


s tím, že byl upraven název Národního akčního plánu k zajištění udržitelného používání pesticidů v České republice podle připomínky 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí.Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.13.
Způsob financování provozu základních registrů po 1. červenci 2012č.j. 922/12Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 661                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 661  


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.14.
Zhodnocení analýzy naplnění pravidla n+3 / n+2 v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v letech 2012 - 2015č.j. 921/12Vláda projednala materiál předložený ministrem pro místní rozvoj a přijala


                       usnesení č. 662                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.15.
Návrh na změnu příslušnosti hospodařit s administrativním objektem nám. T. G. Masaryka č. p. 145, Příbram Ič.j. 916/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 663                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 663  


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.16.
Návrh na schválení nové hraniční dokumentace česko-polských státních hranic v souladu s článkem 10 odst. 5 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích ze dne 17. ledna 1995č.j. 910/12Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 664                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.17.
Návrh na obeslání 56. řádného zasedání Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii, konaného ve dnech 17. 9. – 21. 9. 2012 ve Vídnič.j. 908/12Vláda projednala materiál předložený předsedou vlády a předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a přijala


                       usnesení č. 665                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.18.
Návrh na obeslání 3. zasedání Mezinárodní konference o nakládání s chemickými látkamič.j. 899/12Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 666                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 666  


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.19.
Návrh na obeslání Světové konference o mezinárodních telekomunikacích (Dubaj, Spojené arabské emiráty, 3. až 14. 12. 2012)č.j. 912/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 667                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 667  


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.20.
Zpráva o průběhu a výsledcích 64. výročního zasedání Mezinárodní velrybářské komise (Panama, Panamská republika, 2. – 6. července 2012)č.j. 903/12Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 668                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.21.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Gruzii ve dnech 16. – 18. září 2012č.j. 914/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 669                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.22.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministryně pro záležitosti Evropské unie Švédska Birgitty Ohlssonové v České republice dne 13. září 2012č.j. 913/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 670                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.23.
Centralizace auditů na Ministerstvu financí - změna nastavení auditního systému u prostředků čerpaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu (SF/FS/EFF)č.j. 931/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 671                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 671  


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.24.
Veřejná zakázka "Zajištění provozu a servisu železničního telekomunikačního majetku"č.j. 930/12Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 672                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.Pro usnesení vlády hlasovali předseda vlády, 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády a Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí, ministři životního prostředí, spravedlnosti, dopravy, obrany, financí, vnitra, průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí, zemědělství, školství, mládeže a tělovýchovy a ministryně kultury.25.
Komentář České republiky ke Druhé zprávě Výboru expertů Evropské charty regionálních či menšinových jazyků ohledně plnění závazků z této Charty Českou republikouč.j. 933/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a zmocněnkyní vlády pro lidská práva a přijala


                       usnesení č. 673                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.26.
Návrh na obeslání 67. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů a k pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause v USA a pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v USAč.j. 935/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 674                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.27.
Informace o vývoji situace v souvislosti s výskytem otrav metylalkoholemč.j. 942/12Vláda projednala za účasti vrchní ředitelky pro ochranu veřejného zdraví a řízení hygienické služby Ministerstva zdravotnictví MUDr. Viery Šedivé a policejního prezidenta Mgr. Martina Červíčka materiál předložený ministrem zdravotnictví a přijala


                       usnesení č. 675                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15. Vláda v průběhu jednání schůze vzala na vědomí aktuální informaci o okamžitých opatřeních přijatých ministrem zdravotnictví na základě neprodleného jednání dočasného krizového štábu zřízeného tímto usnesením vlády.Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.28.
Návrh na vyslovení souhlasu vlády s odvoláním a jmenováním ředitele Vojenského zpravodajstvíč.j. 941/12Vláda projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala


                       usnesení č. 676                         


Předseda vlády vyslovil poděkování generálporučíkovi Ing. Ondreji Páleníkovi, MBA za příkladný výkon funkce ředitele Vojenského zpravodajství.Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.29.
Plnění úkolů z usnesení vlády č. 561/V ze dne 19. července 2012 č.j. V174/2012Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


usnesení č. 677/V


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14 a proti nikdo.30.
Návrh na vydání souhlasu vlády České republiky se spoluprací Vojenského zpravodajství se zpravodajskou službou cizí moci č..j. D212/2012Vláda projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala


usnesení č. 678/D


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.* * *


Pro informaci:


1.
Vyhodnocení plnění Státní politiky životního prostředí České republiky (za období 2004 – 2010) (předložil ministr životního prostředí)č.j. 901/12


2.
Průběžná zpráva o plnění Harmonogramu opatření v oblasti autokriminality (předložil ministr vnitra)č.j. 900/12


3.
"Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2011“ a „Výroční zpráva o stavu vzdělávání úředníků územních samosprávných celků v České republice v roce 2011" (předložil ministr vnitra)č.j. 897/12


4.
Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Obnova infrastruktury radiokomunikačního systému PEGAS" v jednacím řízení bez uveřejnění (předložil ministr vnitra)č.j. 915/12


5.
Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Domapování bonitovaných půdně ekologických jednotek pro potřeby Registru evidence půdy - LPIS“ v jednacím řízení bez uveřejnění (předložil ministr zemědělství)č.j. 898/12zaznam.doc  


Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
Zapsal(a): JUDr. Hana Hanusová