Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-05-02

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 2. května 2001 č. 411

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon,
ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku předsedy Legislativní rady vlády;

II. u k l á d á ministru financí vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení;

III. p o v ě ř u j e

1. předsedu vlády předložit vládní návrh zákona podle bodu I a II tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu projednání s upozorněním, že se tento vládní návrh zákona týká vstupu České republiky do Evropské unie,

2. ministra financí, aby odůvodnil vládní návrh zákona v Parlamentu České republiky.


Provedou:
předseda vlády,
ministr financí