Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-05-21

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21. května 2001 č. 507

o jmenování zástupce České republiky v Radě Mezinárodní banky
hospodářské spolupráce a v Radě Mezinárodní investiční banky


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. o d v o l á v á ke dni 21. května 2001 pana Josefa T o š o v s k é h o z funkce

1. člena Rady Mezinárodní banky hospodářské spolupráce a

2. člena Rady Mezinárodní investiční banky;

II. j m e n u j e s účinností od 22. května 2001 pana Tomáše P o t m ě š i l a , náměstka ministra financí

1. členem Rady Mezinárodní banky hospodářské spolupráce a vedoucím české delegace v této radě,

2. členem Rady Mezinárodní investiční banky a vedoucím české delegace v této radě;

III. p o v ě ř u j e předsedu vlády, aby oznámil jmenování a odvolání podle bodu I a II tohoto usnesení příslušným mezinárodním institucím.


Provede:
předseda vlády