Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-11-13

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. listopadu 2002 č. 1128

o změně usnesení vlády z 24. července 2002 č. 740,
o pověření členů vlády koordinační a informační funkcí vůči některým
ústředním orgánům státní správy, v jejichž čele není člen vlády a
vůči Bezpečnostní informační službě


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. m ě n í usnesení vlády z 24. července 2002 č. 740, o pověření členů vlády koordinační a informační funkcí vůči některým ústředním orgánům státní správy, v jejiž čele není člen vlády a vůči Bezpečnostní informační službě, tak, že se

1. zrušuje bod II/1 ad) uvedeného usnesení,

2. doplňuje nový bod II/1 cd) uvedeného usnesení, který zní:

„cd) Správě státních hmotných rezerv,“;

II. u k l á d á ministru průmyslu a obchodu a předsedovi Správy státních hmotných rezerv, aby ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra, ministry obrany, zemědělství, dopravy a spojů, financí a ministryní zdravotnictví předložili vládě do 30. června 2003 návrh koncepce činnosti na úseku státních hmotných rezerv s přihlédnutím k pravidlům a praxi realizovaným v zemích NATO a Evropské unie.


Provedou:

1. místopředseda vlády a
ministr vnitra,
ministři průmyslu a obchodu, obrany,
zemědělství, dopravy a spojů,
financí,
ministryně zdravotnictví,
předseda Správy státních hmotných rezerv

Předseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.