Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-05-21

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21. května 2001 č. 490

o nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnosti obsahu
územní energetické koncepce


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e návrh nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku předsedy Legislativní rady vlády;

II. u k l á d á ministru průmyslu a obchodu

1. vypracovat konečné znění nařízení vlády podle bodu I tohoto usnesení,

2. předložit nařízení vlády podle bodu I a II/1 tohoto usnesení předsedovi vlády k podpisu.


Provedou:
předseda vlády,
ministr průmyslu a obchodu