Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-05-21

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21. května 2001 č. 498 + P

ke Stručné informaci k prosazování zákonných možností postupu
Ministerstva vnitra a Policie České republiky
vůči projevům rasismu a xenofobie


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í Stručnou informaci k prosazování zákonných možností postupu Ministerstva vnitra a Policie České republiky vůči projevům rasismu a xenofobie obsaženou v části III předloženého materiálu;

II. u k l á d á

1. 1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí, ministrům vnitra, školství, mládeže a tělovýchovy, spravedlnosti a řediteli Bezpečností informační služby plnit opatření uvedená v příloze tohoto usnesení,

2. ministru vnitra pravidelně vyhodnocovat účinnost opatření podle bodu II/1 tohoto usnesení ve Zprávě o problematice extremismu na území České republiky.


Provedou:
1. místopředseda vlády a
ministr práce a sociálních věcí,
ministři vnitra, spravedlnosti,
školství, mládeže a tělovýchovy,
ředitel Bezpečností informační služby
O p a t ř e n í

ke zvýšení efektivity boje proti rasismu a xenofobii


1. Do 30. června 2001 vypracovat metodiku:

a) postupu příslušných orgánů při sběru a analýze informací potřebných pro správní řízení o rozpouštění občanských sdružení nebo k podání návrhu vládě na pozastavení činnosti či rozpuštění politických stran a politických hnutí,

b) postupu Policie České republiky při vstupech do uzavřených prostor, při dokumentaci trestné činnosti v nich a policejních zásazích v nich,

c) postupu Policie České republiky při zařazování extremistů ze zahraničí do evidence nežádoucích osob,

d) postupu Policie České republiky proti šíření kompaktních disků s rasistickou a xenofobní tematikou.

2. Průběžně a trvale:

a) aktualizovat evidence nežádoucích osob a využívat tyto evidence k bránění vstupu zahraničních extremistů na území České republiky,

b) využívat za zákonem stanovených podmínek i operativní techniku, případně agenta,

c) přijímat opatření k účinnému postupu proti páchání hospodářské trestné činnosti, jakož i přestupků na úseku podnikání a přestupků k nimž dochází v souvislosti s činností extremistických a rasisticky zaměřených skupin a zabraňovat ziskovým akcím extremistických a rasově zaměřených skupin (prodej kompaktních disků, symbolů apod. při jejich srazech),

d) uzavřít interní dohodu v oblasti problematiky extremismu pro plynulý tok informací mezi Bezpečností informační službou a Policií České republiky a v maximálně možné míře zvýšit efektivitu průběžné spolupráce Bezpečností informační služby a Policie České republiky,

e) iniciovat a zabezpečit, například dohodami, na úseku extremismu soustavnou operativní spolupráci Policie České republiky se zahraničními kolegy, s důrazem na Polskou republiku, Maďarskou republiku, Slovenskou republiku, Rakouskou republiku a Spolkovou republiku Německo.

3. Průběžně rozpracovávat a realizovat konkrétní projekty v oblasti vzdělávání nebo sociální práce zaměřené na sociální skupiny, ze kterých nejvíce pocházejí pachatelé rasistických trestných činů (zejména učňovská mládež, obyvatelé regionů s vysokou nezaměstnaností a vysokým procentem romské populace atd.).