Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-04-22

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 22. dubna 2002 č. 430 + P

o souhlasu s vývozem za účelem vystavení
movitých národních kulturních památek v zahraničí


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í s vývozem za účelem vystavení tří movitých národních kulturních památek uvedených v příloze tohoto usnesení na výstavu „Il Museo dei Gonzaga. Le Collezioni ducali di Mantova tra Controriforma e Barocco“ do Itálie a jedné movité národní kulturní památky uvedené v příloze tohoto usnesení na výstavu „La Construction du Palais des Papes du XIVe au XXe sičcle“ do Francie;

II. u k l á d á ministru kultury zajistit pro vývoz podle bodu I tohoto usnesení potvrzení na formulářích v rozsahu údajů uvedených v § 18 odst. 2 vyhlášky Ministerstva kultury č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, opatřených barevnými fotografiemi vyvážených movitých národních kulturních památek.


Provede:

ministr kultury
Seznam
tří movitých národních kulturních památek vyvážených na výstavu
„Il Museo dei Gonzaga. Le Collezioni ducali di Mantova
tra Controriforma e Barocco“ do Itálie a
jedné movité národní kulturní památky vyvážené na výstavu
„La Construction du Palais des Papes du XIVe au XXe sičcle“ do Francie


„Il Museo dei Gonzaga. Le Collezioni ducali di Mantova tra Controriforma e Barocco“

1. Domenico Fetti
Podobenství o plevelu mezi pšenicí
olej, dřevo, 60,8 cm x 44,5 cm
inv. č. HS 34 (st. i. č. O 25),

2. Peter Paul Rubens
Shromáždění olympských bohů
olej, plátno, 204,5 cm x 379 cm
inv. č. HS 111 (st. i. č. O 102),

3. Fra Semplice
Oplakávání Krista P. Marií, sv. Františkem a andělem
olej, plátno, 140,5 cm x 202 cm
inv. č. HS 41 (st. i. č. O 32)

„La Construction du Palais des Papes du XIVe au XXe sičcle“

Kříž zvaný papeže Urbana V.
14. stol., zlato, pozlacené stříbro, křišťál, drahokamy, tkanina
výška 57 cm
inv. č. K 36 (HS 3360).