Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2000 > 2000-02-02

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 2. února 2000 č. 144 + 2P

o privatizaci majetkové účasti státu na podnikání
České spořitelny, a.s.


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í informace týkající se privatizace 52,07% akcií České spořitelny, a.s., obsažené v části II (Předkládací zpráva) předloženého materiálu, a to jako splnění úkolu uvedeného v bodě II/1 usnesení vlády z 16. června 1999 č. 603, k Opatřením k posílení stability bankovního sektoru;

II. s c h v a l u j e

1. privatizaci majetkové účasti státu na podnikání České spořitelny, a.s. a vydává podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu na podnikání obchodní společnosti Česká spořitelna, a.s., a to přímým prodejem vybranému nabyvateli - Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG - jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení,

2. aby Konsolidační banka Praha, s.p.ú.

a) uzavřela s Českou spořitelnou, a.s. a její dceřinnou společností CORFINA, a.s., smlouvu o restrukturalizaci a ručení týkající se převzetí úvěrových rizik vyplývajících z nekvalitních aktiv uvedených společností Konsolidační bankou Praha, s.p.ú.,

b) vystavila prohlášení o ručení ve prospěch České spořitelny, a.s. a společností CORFINA, a.s., CORFINA TRADE s.r.o. a CF Danube Leasing s.r.o., patřících do skupiny České spořitelny, a.s., za účelem zajištění nekvalitních aktiv uvedených společností,

s tím, že způsob identifikace nekvalitních aktiv, stanovení mechanismu a podmínek převzetí úvěrových rizik České spořitelny, a.s. a společností CORFINA, a.s., CORFINA TRADE s.r.o. a CF Danube Leasing s.r.o., patřících do skupiny České spořitelny, a.s., jakož i vymezení předmětu ručení ze strany Konsolidační banky Praha, s.p.ú., budou předmětem smlouvy o restrukturalizaci a ručení uvedené v bodě II/2a tohoto usnesení, která bude uzavřena současně se smlouvou o koupi a prodeji akci s nabyvatelem podle principů popsaných v části II (Předkládací zpráva) předloženého materiálu, a dále s tím, že maximální potencionální výše a struktura úvěrové angažovanosti Konsolidační banky Praha, s.p.ú., vyplývající z operací podle bodu II/2 tohoto usnesení - podle stavu k 31. prosinci 1999 - je uvedena v příloze č. 2 tohoto usnesení,

3. aby Ministerstvo financí uzavřelo s Českou spořitelnou, a.s., smlouvu o úhradě majetkové újmy vznikající České spořitelně, a.s., ve vztahu k tzv. sociálním půjčkám (úvěrům) v důsledku rozdílu mezi výší standardní tržní sazby úroků a sazby úroků sjednaných v těchto půjčkách s tím, že náklady z toho vzniklé budou hrazeny ze státního rozpočtu,

4. udělení výjimky ze Zásad postupu při dokončování privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 171/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů přijatých usnesením vlády ze 17. prosince 1997 č. 810, o změně usnesení vlády ze 17. března 1993 č. 123, k řešení ekologických závazků při privatizaci a usnesení vlády z 9. dubna 1997 č. 212, o Zásadách postupu při dokončování privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 171/1991 Sb. (Příloha č. 4, část C, Rozhodnutí o privatizaci, bod 31, a to tak, že nabyvateli nebude uložena povinnost učinit ostatním akcionářům České spořitelny, a.s., veřejný návrh smlouvy podle § 183a zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

5. aby ze státního rozpočtu, popřípadě z majetku Fondu národního majetku České republiky, byly hrazeny Konsolidační bance Praha, s.p.ú., náklady a ztráty spojené s operacemi podle bodu II/2 tohoto usnesení;

III. m ě n í

1. usnesení vlády z 8. listopadu 1999 č. 1178, o řešení nebonitních pohledávek v portfoliu České spořitelny, a.s., tak, že se

a) bod II/1 uvedeného usnesení nahrazuje textem

“II. s o u h l a s í

1. s plným převodem pochybných a ztrátových pohledávek České spořitelny, a.s., za klienty (klasifikace České národní banky 4 a 5), včetně práv vyplývajících z jejich zajištění, jejichž nominální hodnota činí 5 a více mil. Kč a při vyloučení pohledávek řádně přihlášených v konkursním a vyrovnávacím řízení s tím, že celková nominální hodnota převáděných pohledávek činí nejvýše 33,3 mld Kč a tyto pohledávky jsou převáděny za cenu postoupení ve výši 60 % nominální hodnoty, a to maximálně do výše 20 mld Kč s tím, že postoupení a vyčíslení pohledávek bude provedeno podle účetního stavu k 30. listopadu 1999 a dále s tím, že se uvedený postup použije za týchž podmínek též na dluhopisy, směnky a jiné dluhové cenné papíry v portfoliu České spořitelny, a.s., emitované týmiž klienty,”,

b) vypouští bod II/2 a 3 uvedeného usnesení,

2. usnesení vlády z 10. března 1999 č. 195, ke koncepčnímu přístupu k privatizaci akciové společnosti Česká spořitelna, a.s., tak, že se vypouští bod I/6 a II/2 uvedeného usnesení;

IV. u k l á d á místopředsedovi vlády a ministru financí a předsedovi prezidia Fondu národního majetku České republiky

1. zajistit realizaci opatření podle bodu II tohoto usnesení,

2. zabezpečit prostřednictvím Konsolidační banky Praha, s.p.ú., uzavření a podepsání smlouvy o restrukturalizaci a ručení uvedené v bodě II/2a tohoto usnesení příslušnými statutárními orgány a vystavení odpovídajících ručitelských prohlášení ve prospěch České spořitelny, a.s. a společností CORFINA, a.s., CORFINA TRADE s.r.o. a CF Danube Leasing s.r.o., uvedených v bodě II/2b tohoto usnesení,

3. vydat v návaznosti na zákon č. 165/1998 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, před uzavřením smlouvy o koupi akcií předem určenému nabyvateli akcií závazné prohlášení, formou a obsahem uspokojivé pro Českou spořitelnu, a.s., že závazky, které Konsolidační banka Praha, s.p.ú., převzala v souvislosti s realizací opatření podle bodu II/2 tohoto usnesení přejdou na její případnou nástupnickou organizaci, za jejíž závazky bude ručit stát jako za závazky Konsolidační banky Praha, s.p.ú.,

4. zajistit do 31. března 2000 uzavření smlouvy mezi Konsolidační bankou Praha, s.p.ú. a Ministerstvem financí, případně Fondem národního majetku České republiky, o úhradě nákladů a ztrát vznikajících v souvislosti s realizací operací podle bodu II/2 tohoto usnesení a o tomto uzavření informovat vládu do 31. května 2000;

V. d o p o r u č u j e guvernérovi České národní banky, aby Česká národní banka udělila předchozí souhlas nabyvateli k získání přímého podílu v České spořitelně, a.s. a tím i nepřímého podílu v ČS-stavební spořitelně, a.s., koupí majetkové účasti státu od Fondu národního majetku České republiky.


Provede:

místopředseda vlády
a ministr financí a předseda
prezidia Fondu národního
majetku České republiky

R o z h o dn u t í
o privatizaci 52,07% akcií České spořitelny, a.s.,
metodou přímého prodeje akcií předem určenému nabyvateli


1. Česká spořitelna, a.s.
sídlo: Praha 1, Na Příkopě 29
IČO: 45 24 47 82.

2. Hodnota základního jmění: 15 200 000 000,- Kč.

3. Jmenovitá hodnota jedné akcie: 100,- Kč.

4. Procentní podíl prodávaných akcií na všech akciích České spořitelny, a.s.: 52,07%.

5. Počet a forma prodávaných akcií: 79 146 335 kusů akcií na majitele.

6. Kupní cena jedné akcie: 240,- Kč s tím, že konečná výše může být podle smlouvy o koupi akcií upravena v závislosti na (i) auditované hodnotě konsolidovaného vlastního jmění České spořitelny, a.s., ke dni 31. prosince 1999 a (ii) objemu všeobecných rezerv České spořitelny, a.s., ke dni 31. prosince 1999. V souladu se smlouvou o koupi a prodeji akcií bude kupní cena vyplacena v Euro při přepočtu směnným kursem CZK/Euro v den podpisu smlouvy o koupi a prodeji akcií.

7. Cena celkem: Kupní cena za všechny akcie bude činit 19 mld Kč s tím, že konečná výše může být podle smlouvy o koupi akcií upravena v závislosti na (i) auditované hodnotě konsolidovaného vlastního jmění České spořitelny, a.s., ke dni 31. prosince 1999 a (ii) objemu všeobecných rezerv České spořitelny, a.s., ke dni 31. prosince 1999. V souladu se smlouvou o koupi a prodeji akcií bude kupní cena vyplacena v Euro při přepočtu směnným kursem CZK/Euro v den podpisu smlouvy o koupi a prodeji akcií.

8. Způsob privatizace: První rozhodnutí o privatizaci vydané podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a to přímým prodejem vybranému nabyvateli.

9. Nabyvatel: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, se sídlem Graben 21, 1010 Vídeň, Rakouská republika.

10. Platební podmínky:

a) do 2 týdnů od podpisu smlouvy o koupi a prodeji akcií (za předpokladu splnění určitých odkládacích podmínek stanovených ve smlouvě o koupi a prodeji akcií) bude nabyvatelem složena na vázaný účet u České národní banky záloha ve výši 50 mil. Euro,

b) při převodu akcií bude nabyvatelem uhrazena část kupní ceny ve výši 10 mld Kč (přičemž na úhradu této části kupní ceny bude započtena záloha ve výši 50 mil. Euro složená nabyvatelem na vázaný účet, jak je uvedeno v bodě 10/a této přílohy) formou zaplacení proti dodání akcií (čímž jsou zajištěny závazky nabyvatele ze smlouvy o koupi a prodeji akcií),

c) zbytek kupní ceny (tj., celková částka kupní ceny po úpravách uvedených výše, snížená o část kupní ceny uhrazenou při převodu akcií) bude uhrazen v den určený prodávajícím, který nesmí předcházet 29. prosinec 2000, nejpozději však dne 31. prosince 2001,

d) kupní cena a veškeré její části budou uhrazeny v Euro při přepočtu směnným kursem Kč/Euro ke dni podpisu smlouvy o koupi a prodeji akcií,

a to vždy v souladu s příslušnými ustanoveními uvedenými ve smlouvě o koupi a prodeji akcií.

11. Další podmínky privatizace:

V souladu s bodem II/4 tohoto usnesení nebude nabyvateli uložena povinnost učinit ostatním akcionářům České spořitelny, a.s., veřejný návrh smlouvy podle § 183a a § 183b zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínkou převodu akcií na nabyvatele a zaplacení kupní ceny je:

a) uzavření smlouvy o restrukturalizaci a ručení se společnostmi Česká spořitelna, a.s. a CORFINA, a.s., týkající se nekvalitních aktiv uvedených společností,

b) vystavení ručitelských prohlášení ve prospěch České spořitelny, a.s. a společností CORFINA, a.s, CORFINA TRADE s.r.o. a CF Danube Leasing s.r.o., za účelem zajištění nekvalitních aktiv uvedených společností,

c) uzavření smlouvy mezi Ministerstvem financí a Českou spořitelnou, a.s., o úhradě újmy z tzv. sociálních půjček (úvěrů).

Potencionální čistá úvěrová angažovanost Konsolidační
banky Praha, s.p.ú., v souvislosti s realizací smlouvy
o restrukturalizaci a ručení


Potencionální čistá úvěrová angažovanost Konsolidační banky Praha, s.p.ú., v souvislosti s realizací smlouvy o restrukturalizaci a ručení s Českou spořitelnou, a.s. a její dceřinou společností CORFINA, a.s., týkající se převzetí úvěrových rizik vyplývajících z nekvalitních rozvahových a podrozvahových aktiv společností Česká spořitelna, a.s., CORFINA, a.s., CORFINA TRADE s.r.o. a CF Danube Leasing s.r.o. Konsolidační bankou Praha, s.p.ú., představuje podle stavu k 31. prosinci 1999:

a) Přímo převzaté závazky - ve vztahu k nebonitním aktivům klasifikovaným podle České národní banky (dále jen “ČNB”) v kategoriích 3, 4 a 5 (v objemu 9,085 mld Kč), vybrané pohledávky za bankami (v objemu 0,932 mld Kč), vybrané portfolio dluhopisů (v objemu 3,424 mld Kč), vybrané deriváty (v objemu 0,244 mld Kč) a komerční leasingová aktiva (v objemu 1,2 mld Kč), souhrnně v objemu 14,885 mld Kč,

b) Potencionální závazky

(i) ve vztahu k vybraným podrozvahovým pasivům, a to v objemu 17,751 mld Kč,

(ii) v závislosti na výsledcích reklasifikace aktiv České spořitelny, a.s., podle postupu stanoveného ve smlouvě o restrukturalizaci a ručení, ve vztahu k aktivům v portfoliu České spořitelny, a.s., klasifikovaným ke dni 31. prosince 1999 v kategoriích 1 a 2, která k uvedenému dni podle pravidel ČNB měla být s přihlédnutím ke všem relevantním informacím klasifikována v kategorii ČNB 3, 4 nebo 5 přičemž způsob identifikace nekvalitních aktiv, stanovení mechanismu a podmínek převzetí úvěrových rizik výše uvedených společností, jakož i vymezení předmětu ručení ze strany Konsolidační banky Praha, s.p.ú. (včetně stanovení refinančních nákladů ve výši 3M PRIBOR, popřípadě příslušné sazby na tříměsíční mezibankovní depozita denominovaná v příslušné cizí měně + 0,9% p.a., motivačního poplatku ve výši 12% inkasovaných částek, úhrady potencionálních škod, nezpoplatněné vystavené záruky Konsolidační banky Praha, s.p.ú. apod.) budou předmětem smlouvy o restrukturalizaci a ručení uvedené v bodu II/2a tohoto usnesení, která bude uzavřena současně se smlouvou o koupi a prodeji akcií s nabyvatelem v rámci principů popsaných v části II (Předkládací zpráva) předloženého materiálu.