Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1994 > 1994-08-17

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 17. srpna 1994 č. 447

o schválení územního plánu velkého územního celku Ostravské
aglomerace a o nařízení vlády, kterým se vyhlašuje jeho
závazná část


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e

1. územní plán velkého územního celku Ostravské aglomerace,

2. nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Ostravské aglomerace s úpravami podle stanoviska předsedy Legislativní rady vlády

s tím, že bude dořešeno vedení komunikace R 48 v souvislosti s fungováním objektu Armády České republiky v lokalitě Místecký les a dále s tím, že schvaluje komunikace D 47 a R 48 v územním celku Ostravské aglomerace jako silnice dálničního typu, jejichž dokončování bude časováno ve vazbě na dokončování návazných komunikací v Polské republice;

II. u k l á d á

1. ministru hospodářství zpracovat konečné znění nařízení vlády uvedeného v bodě I/2 tohoto usnesení a předložit je předsedovi vlády k podpisu,

2. přednostům Okresních úřadů Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a primátorovi města Ostravy

a) seznámit s tímto usnesením vlády starosty obcí a městských částí v obvodu své působnosti,

b) respektovat územní plán uvedený v bodě I tohoto usnesení při usměrňování rozvoje okresu a města Ostravy.

Provedou:

předseda vlády,

ministr hospodářství,

přednostové Okresních úřadů Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava,

primátor města Ostravy

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.