Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-11-13

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Čj.: 2313/02
V Praze dne 13. listopadu 2002
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
konané dne 13. listopadu 2002

(44. schůze)Schůzi řídil předseda vlády.
1. Návrh novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů č. j. 1240/02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený ministrem financí a přijala u s n e s e n í č. 1099. Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.


2. Návrh zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů č. j. 1268/02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V l á d a p ř e r u š i l a projednávání návrhu předloženého 1. místo-předsedou vlády a ministrem vnitra a uložila a) ministrům práce a sociálních věcí, financí, obrany, 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra a místopředsedovi vlády, ministru spravedlnosti a předsedovi Legislativní rady vlády zpracovat srovnávací analýzu odměňování příslušníků jednotlivých bezpečnostních a ozbrojených sborů a vězeňské služby, b) 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra předložit vládě do 15. prosince 2002 upravený návrh zákona podle výsledků analýzy uvedené v části a) tohoto bodu záznamu. Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 17.


3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů č. j. 1182/02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený ministryní zdravotnictví a přijala u s n e s e n í č. 1100. Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.


4. Návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu některých zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských povoláních) č. j. 1373/02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený ministryní zdravotnictví a přijala u s n e s e n í č. 1101. Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15 a proti 1.

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y
záznam z jednání schůze z 13. listopadu 2002

5. Návrh zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých dalších zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) č. j. 1270/02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený ministrem zemědělství a přijala u s n e s e n í č. 1102 s tím, že návrh zákona bude upraven podle připomínky ministra životního prostředí (§ 18 odst. 8 písm. b) a ministryně zdravotnictví (§ 26 odst. 1 písm. h). Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.


6. Návrh zákona o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin určených k obnově lesa a zalesňování do oběhu, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) č. j. 1272/02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený ministrem zemědělství a přijala u s n e s e n í č. 1103. Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.

7. Návrh poslanců Jiřího Pospíšila a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavních zákonů č. 347/1997 Sb., č. 300/2000 Sb., č. 395/2001 Sb. a č. 448/2001 Sb. (sněmovní tisk č. 95) č. j. 1385/02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený místopředsedou vlády, ministrem spravedlnosti a předsedou Legislativní rady vlády a přijala u s n e s e n í č. 1104. Příloha usnesení byla upravena podle připomínky vlády. Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15 a proti 1.8. Návrh poslanců Hany Marvanové, Jana Kasala, Zdeňka Koudelky a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavních zákonů č. 347/1997 Sb., č. 300/2000 Sb., č. 395/2001 Sb. a č. 448/2001 Sb. (sněmovní tisk č. 90) č. j. 1347/02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený místopředsedou vlády, ministrem spravedlnosti a předsedou Legislativní rady vlády a přijala u s n e s e n í č. 1105. Příloha usnesení byla upravena podle připomínek vlády. Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10 a proti 3.


9. Návrh poslanců Martina Kocourka, Libora Ježka, Vladimíra Doležala a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 89) č. j. 1346/02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený místopředsedou vlády, ministrem spravedlnosti a předsedou Legislativní rady vlády a přijala u s n e s e n í č. 1106. Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.


10. Návrh poslankyně Aleny Páralové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 92) č. j. 1364/02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený místopředsedou vlády, ministrem spravedlnosti a předsedou Legislativní rady vlády a přijala u s n e s e n í č. 1107. Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.
V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y
záznam z jednání schůze z 13. listopadu 2002


11. Návrh poslanců Karla Sehoře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 91) č. j. 1357/02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený místopředsedou vlády, ministrem spravedlnosti a předsedou Legislativní rady vlády a přijala u s n e s e n í č. 1108. Příloha usnesení byla upravena podle připomínky vlády. Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.
12. Situační zpráva o hodnocení jaderné bezpečnosti stavby jaderné elektrárny Temelín č. j. 1423/02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala za účasti předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost zprávu předloženou předsedou vlády a předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a přijala u s n e s e n í č. 1109. Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.13. Bilanční zpráva o plnění úkolů vyplývajících z Národní strategie protidrogové politiky na období 2001 - 2004 č. j. 1424/02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala zprávu předloženou místopředsedou vlády pro výz-kum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje a výkonným místopředsedou Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a přijala u s n e s e n í č. 1110 s tím, že část V zprávy bude upravena podle připomínky místopředsedy vlády, ministra spravedlnosti a předsedy Legislativní rady vlády. Příloha č. 1 usnesení byla upravena podle připomínek vlády. Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.14. Návrh „Zprávy o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2001“ č. j. 1316/02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala zprávu předloženou ministryní zdravotnictví a přijala u s n e s e n í č. 1111. Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11 a proti nikdo.15. Zpráva o dosavadní aplikaci Koncepce integrace romské komunity v oblasti školství č. j. 1459/02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala zprávu předloženou ministryní školství, mládeže a tělovýchovy a přijala u s n e s e n í č. 1112. Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.
V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y
záznam z jednání schůze z 13. listopadu 2002


16. Analýza možností zintenzivnění a zefektivnění práce v zájmu předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků prostřednictvím k tomu určené agentury č. j. 1439/02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala za účasti zmocněnce vlády pro lidská práva materiál předložený místopředsedou vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje a přijala u s n e s e n í č. 1113. Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12 a proti 1.


17. Pololetní informace o činnosti zmocněnců vlády pro řešení problémů spojených s revitalizací severozápadních Čech a Moravskoslezského kraje č. j. 1430/02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala za účasti zmocněnců vlády pro řešení problémů spojených s revitalizací severozápadních Čech a Moravskoslezského kraje informaci předloženou ministrem pro místní rozvoj a přijala u s n e s e n í č. 1114. Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10 a proti nikdo.


18. Návrh definitivního řešení ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu v České republice č. j. 1444/02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala za účasti předsedy Českého báňského úřadu návrh předložený ministrem průmyslu a obchodu a předsedou Českého báňského úřadu a přijala u s n e s e n í č. 1115. Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9 a proti nikdo.19. Zpráva o sbližování právních předpisů České republiky s právem Evropských společenství za III. čtvrtletí 2002 č. j. 1462/02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala zprávu předloženou místopředsedou vlády, ministrem spravedlnosti a předsedou Legislativní rady vlády a přijala u s n e s e n í č. 1116. Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.20. Analýza stavu průmyslu a stavebnictví ČR a jejich perspektivy v souvislosti se vstupem do EU č. j. 1441/02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala u s n e s e n í č. 1117. Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.21. Návrh negociační pozice České republiky pro jednání v rámci nového pracov-ního programu Světové obchodní organizace č. j. 1422/02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený ministrem průmyslu a obchodu a místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala u s n e s e n í č. 1118. Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y
záznam z jednání schůze z 13. listopadu 2002


22. Návrh na podpis Protokolu o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi a Protokolu proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky doplňujících Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu č. j. 1437/02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený 1. místopředsedou vlády a mi-nistrem vnitra a místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala u s n e s e n í č. 1119. Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.


23. Návrh na schválení Dohody mezi Českou republikou a Nikaragujskou repub-likou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 2. dubna 2002 v Managui č. j. 1455/02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený ministrem financí a místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala u s n e s e n í č. 1120. Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.


24. Návrh na obeslání osmého zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (Valencie, Španělsko, 18. - 26. listopadu 2002) č. j. 1467/02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený ministrem životního prostředí a místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala u s n e s e n í č. 1121. Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.25. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády ČR Vladimíra Špidly v Bruselu dne 25. listopadu 2002 č. j. 1443/02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala u s n e s e n í č. 1122 s tím, že členem delegace bude také ministr zemědělství. Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.26. Jmenování soudců č. j. 1456/02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala materiál předložený místopředsedou vlády, ministrem spravedlnosti a předsedou Legislativní rady vlády a přijala u s n e s e n í č. 1123. Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10 a proti nikdo.27. Návrh na jmenování členů - představitelů veřejnosti Rady vlády České republiky pro lidská práva a jejich stálých zástupců č. j. 1434/02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený místopředsedou vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje a přijala u s n e s e n í č. 1124. Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.
V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y
záznam z jednání schůze z 13. listopadu 2002


28. Návrh na jmenování člena Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva a jeho náhradnice za Českou republiku č. j. 1431/02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala u s n e s e n í č. 1125. Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.29. Návrh na jmenování generálního inspektora Drážní inspekce č. j. 1445/02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený ministrem dopravy a spojů a přijala u s n e s e n í č. 1126. Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13 a proti nikdo.30. Návrh na jmenování přednostů okresních úřadů Tábor, Plzeň - jih, Karviná, Mladá Boleslav, Náchod, Hradec Králové a Brno - venkov č. j. 1461/02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený 1. místopředsedou vlády a mi-nistrem vnitra a přijala u s n e s e n í č. 1127. Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.31. Návrh na prodloužení řešení výzkumných záměrů č. j. 1468/02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V l á d a p ř e r u š i l a projednávání návrhu předloženého místopřed-sedou vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje a předsedou Rady pro výzkum a vývoj, s tím, že jej dokončí na jednání schůze vlády dne 18. listopadu 2002. Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10 a proti nikdo.32. Návrh definitivního řešení koordinační a informační funkce vůči Správě státních hmotných rezerv č. j. 1454/02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený 1. místopředsedou vlády a mi-nistrem vnitra a ministrem průmyslu a obchodu a přijala u s n e s e n í č. 1128. Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9 a proti nikdo.33. Návrhy na změny usnesení vlády s úkoly stanovenými okresním úřadům ve vztahu k Ministerstvu zemědělství č. j. 1460/02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený ministrem zemědělství a přijala u s n e s e n í č. 1129. Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y
záznam z jednání schůze z 13. listopadu 2002

34. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů č. j. 873/02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený ministryní zdravotnictví a mi-nistrem zemědělství a přijala u s n e s e n í č. 1130 s tím, že § 5 odst. 3 písm. d) a § 7 písm. b) budou upraveny podle dohody s ministrem financí. Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16 a proti nikdo.

35. Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o odsou- hlasení změn závazných ukazatelů státního rozpočtu v rámci kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2002 č. j. 1308/02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala žádost předloženou ministryní školství, mládeže a tělovýchovy a přijala u s n e s e n í č. 1131. Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10 a proti nikdo.


36. Návrh na doplnění správní rady Českých drah č. j. 1477/02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený ministrem dopravy a spojů a přijala u s n e s e n í č. 1132. Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro jmenování Ing. V. Kocourka 14 a pro jmenování Ing. J. Duška 9 a proti 3.
37. Návrh na účast předsedy vlády V. Špidly na schůzce předsedů vlád České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovenska a Slovinska ve Varšavě dne 15. listopadu 2002 č. j. 1480/02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala u s n e s e n í č. 1133. Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.38. Návrh na vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s pobytem ozbrojených sil Spojených států amerických za účelem posílení ochrany vzdušného prostoru České republiky v době konání summitu Organizace Severoatlantické smlouvy v Praze č. j. 1499/02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený ministrem obrany a přijala u s n e s e n í č. 1134. Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 17.39. Pražský summit - informace o obsahu a programu vrcholných zasedání NATO a Rady euroatlantického partnerství (EAPC) č. j. 1498/02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala za účasti vládního zmocněnce pro přípravu summitu Organizace Severoatlantické smlouvy NATO materiál předložený místo-předsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a ministrem obrany a přijala u s n e s e n í č. 1135. Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.


V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y
záznam z jednání schůze z 13. listopadu 2002


40. Žádost o změnu závazných ukazatelů státního rozpočtu v kapitole 314 - Ministerstvo vnitra v roce 2002, dle § 24 odstavce 3 zákona č. 218/2000 Sb. č. j. 1497/02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala žádost předloženou 1. místopředsedou vlády a mi-nistrem vnitra a přijala u s n e s e n í č. 1136. Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.41. Změny v systému velení a řízení vzdušných sil pro případ situace podle konceptu RENEGADE č. j. 1500/02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala u s n e s e n í č. 1137. Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.42. Návrh na sjednání Memoranda o porozumění mezi Evropským společenstvím a Českou republikou o účasti České republiky v Akčním programu Společenství pro podporu nevládních organizací činných hlavně v oblasti ochrany životního prostředí č. j. 1501/02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený ministrem životního prostředí a místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala u s n e s e n í č. 1138. Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.

43. Návrh na změnu usnesení vlády z 19. června 2002 č. 652, k návrhu na sjednání Roční finanční dohody pro rok 2001 pro program SAPARD
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V l á d a z podnětu ministra financí přijala u s n e s e n í č. 1139 s tím, že bude upravena důvodová zpráva podle připomínky ministra pro místní rozvoj. Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.44. Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky V442/2002
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala za účasti náměstka ministra obrany pro reformu ozbrojených sil České republiky Ing. J. Škopka a generálmajora Ing. P. Štefky návrh předložený ministrem obrany a přijala u s n e s e n í č. 1140 s tím, že do koncepce nebude zahrnuta oblast vojenské justice. Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 17.45. Zpráva o výsledku šetření uloženého usnesením vlády č. 910/D ze dne 18. zá- ří 2002 č. j. D334/2002
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala za účasti náměstka ředitele Bezpečností informační služby Bc. J. Langa zprávu předloženou předsedou vlády a přijala u s n e s e n í č. 1141/D. Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y
záznam z jednání schůze z 13. listopadu 2002


46. Situační zpráva o stavu realizace projektu D 47 č. j. D337/2002
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala zprávu předloženou ministrem dopravy a spojů a přijala u s n e s e n í č. 1142. Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.47. Závazky České republiky k nové iniciativě obranných schopností NATO na Pražském summitu č. j. V454/2002
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala u s n e s e n í č. 1143/V. Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.


* * *Pro informaci:

1. Informace o analýze důvodů vedoucích příslušníky romské komunity k emigraci z České republiky (předložil místopředseda vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje) č. j. 1436/02

2. Informace o pracovním setkání místopředsedy vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje s krajskými romskými koordinátory (předložil místo-předseda vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje) č. j. 1435/02
3. Plnění mezinárodních závazků ČR v oblasti bydlení zranitelných skupin (předložil ministr pro místní rozvoj) č. j. 1433/02

4. Informace ke Zprávě o činnosti státního zastupitelství za rok 2001 (předložil místopředseda vlády, ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády) č. j. 1458/02

5. Informace o účasti na Evropském ekonomickém summitu v Salzburgu dne 16. září 2002 (předložil místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí) č. j. 1399/02

6. Informace o průběhu pracovní návštěvy předsedy vlády Vladimíra Špidly ve Francouzské republice ve dnech 10. - 12. října 2002 (předložil místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí) č. j. 1442/02

7. Informace ministra vnitra o způsobu a průběhu přípravy vojáků armády ČR k plnění úkolů Policie ČR v období od 16. listopadu do 24. listopadu 2002 (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra) č. j. 1482/02

8. Informace o 2. a 3. zasedání Výboru pro operativní činnost spojenou s obnovou území (předložil ministr pro místní rozvoj) č. j. 1481/02

9. Informace k přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1441 (2002) k Iráku (předložil místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí) č. j. 1505/02

10. Informace o neformálním zasedání ministrů obrany členských zemí NATO ve Varšavě, které se konalo ve dnech 24. - 25. září 2002 (předložil ministr obrany) č. j. V423/2002
Předseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.
Zapsala: JUDr. Hana Hanusová